Project

Teelt de grond uit: aardbei

De teelt van aardbeien op stellingen breidt uit. Verwacht wordt dat deze uitbreiding binnen vijf jaar richting de 500 hectare gaat. Echter wordt er nog weinig aandacht besteed aan de vermindering van de emissie van nutriënten. Door het helder maken van het probleem, het aandragen van oplossingen qua hergebruik van voedingswater en samen met de sector nagaan wat de resterende knelpunten zijn, kan resultaat geboekt worden op het gebied van het terugdringen van de emissie van nutriënten richting grond- en oppervlaktewater.

Doelstelling

De implementatie van hergebruik van drainwater/ first flush bij de aardbeienteelt loopt tegen twee problemen aan: 1) Het bestaande risico van verspreiding van schimmels bij stellingteelt weerhoudt telers ervan om het drainwater te hergebruiken en 2) het risico van verspreiding van Xanthamonas bij trayveldteelt weerhoudt telers om de first flush vanaf trayvelden te hergebruiken.

Het doel van dit project is daarom om te komen tot een sluitende kringloop van water en nutriënten bij de teelt van aardbeien op stellingen waarbij de verspreiding van ziekten wordt voorkomen. Ook wordt gestreefd naar een systeem zonder veensubstraat omdat het gebruik van veen ter discussie staat. Ook voor de teelt op trayvelden is het doel om te komen tot een sluitende kringloop van water en nutriënten.

Beoogd resultaat

Gedurende minimaal één aardbeienteelt op stelling worden de behandelingen kunstmatig met Phytophthora-sporen geïnfecteerd, in combinatie met het opzetten van geïnfecteerde planten. Het resultaat zal zijn dat zonder Phytophthora-beheersing vrijwel alle aardbeienplanten aangetast worden. De behandelingen met paraat en de behandeling zonder paraat gecombineerd met langzaam zandfilter zal geen aantasting laten zien.

Om de verspreiding van Xanthomonas te voorkomen bij de teelt van aardbeien op trayvelden is een onderzoek en literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van het langzaam zandfilter. Naast deze methode zijn er ook andere ontsmettingsmethoden getoetst/omschreven zoals snel zandfilter in combinatie met UV en natrium hypochloriden Clarmarin. Resultaten zullen laten zien dat verschillende ontsmettingsmethoden inzetbaar zijn bij de ontsmetting van drainwater van trayvelden voor hergebruik.

Werkwijze

In 2012 verspreide de phytophthora zich niet naar gezonde aardbeien door de inzet van paraat. Het langzame filter is ook perspectiefvol om verspreiding via hergebruikt drainwater te voorkomen, maar de verspreiding binnen de goot wordt niet voorkomen omdat het water nog niet door het zandfilter is gegaan. De huidige goot moet worden aangepast om horizontale verspreiding van Phytophthora te voorkomen. Een herhaling van dit onderzoek zal de robuustheid van het systeem bevestigen en de praktijk aanmoedigen om dit systeem in combinatie met een langzaam zandfilter te gaan gebruiken.

Om de praktijk zo snel mogelijk te kunnen stimuleren om drainwater te hergebruiken blijft bovenstaand onderzoek beperkt. Momenteel is er een aantal bedrijven die hergebruik van drainwater toepassen of gaan toepassen. Door het in beeld brengen van drie bedrijven met recirculatiesystemen en dit naast de onderzoeksresultaten te leggen krijgt de praktijk meer vertrouwen om over te gaan op dit systeem.

Publicaties