Project

Teelt de grond uit bladgewassen

Als gevolg van Europese richtlijnen – de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water – zijn de overheid (in deze het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en telers van bladgewassen genoodzaakt de waterkwaliteit te verbeteren.

Doelstelling

Tot de bladgewassen worden in eerste instantie gerekend: sla, Chinese kool, andijvie, selderij, knolvenkel, spinazie, rucola, radicchio en veldsla.

Het bemestingsniveau dat voor een optimale productie van bladgewassen in de gangbare productiemethode noodzakelijk is, leidt op termijn tot een bedreiging voor de sector. Er kan dan niet worden voldaan aan de emissienormen, tenzij telers genoegen nemen met een suboptimale productie.

Voor de sector zijn beide gevolgen onacceptabel, dus een fundamenteel andere productiewijze is nodig om het voortbestaan van de sector veilig te stellen.

Doel van dit project is het ontwikkelen van minimaal één operationeel duurzaam teeltsysteem voor bladgewassenteelt uit de grond.

Resultaten

Het bleek mogelijk gedurende 7 achtereenvolgende teelten verspreid over 2 teeltjaren sla en andijvie te telen op dezelfde voedingsoplossing die niet wordt ontsmet. Bij een hoger zuurstofgehalte neemt de productie toe in termen van gewicht.

De in de gangbare teelt ter plekke gezaaide gewassen spinazie, wilde rucola, veldsla en pluksla zijn ook op het drijvende teeltsysteem te telen.

Door in het vroege voorjaar de voedingsoplossing te verwarmen is het mogelijk de oogst met een aantal dagen te vervroegen.

Er is met succes een proof of principle uitgevoerd met een drijvend systeem waarbij de positie van de plant en plug t.o.v. de voedingsoplossing kan worden gevarieerd met behulp van een opblaasbare drijver.

Het uit een teeltbassins als gevolg van natuurlijke neerslag overlopende water heeft dezelfde EC als de voedingsoplossing zelf.

Werkwijze

Om de ambities van de sector bladgewassen te realiseren zijn de volgende activiteiten van belang:
 • Onderzoek naar:
  • ontwikkeling en optimalisatie van systeem voor direct gezaaide gewassen
  • verdere verbeteringen van het systeem en de teelt voor geplante gewassen
  • optimaliseren van de opkweek (medium, vorm, volume van de plug/pot)
  • kwaliteitsaspecten (residu, houdbaarheid, smaak, inhoudsstoffen)
  • Emissieaspecten: aan-/afvoer en ophoping van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
  • bedrijfszekerheid: met name gericht op de fytosanitaire risico’s en de risico’s van accumulatie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
  • Overige onderzoeksvragen voortkomend uit praktijkexperimenten
 • Praktijk experimenten; onder andere monitoren van  productie en kwaliteit, gebruik water, nutriënten en gewasbescherming, emissies en arbeid
 • Ontwikkeling van onderdelen teeltsysteem
  • draagsysteem waar bladgewassen op groeien
  • automatisering van planten en oogsten ter verhoging van de rendabiliteit
 • Ontwikkelen van de keten; creëren van nieuwe productvormen, verbeteren smaak, ras selectie en optimalisatie opkweek.

Publicaties