Project

Terugdringen Campylobacter

Onder het convenant tussen Nepluvi en het Ministerie van VWS zijn gegevens verzameld over de besmetting van pluimvee met Campylobacter. Ongeveer 50% van de vleeskuikenkoppels komt gekoloniseerd met Campylobacter bij het slachthuis.
In de primaire sector is momenteel vliegenbestrijding het aangrijpingspunt voor terugdringen van Campylobacter

Doelstellingen project

Project richt zich op de volgende onderwerpen: verbetering slachtproces, weren van vliegen en nagaan of de legsector aan de Campylobacter problematiek bijdraagt. Voor Salmonella gaat het om het handhaven van de huidige gunstige situatie, waarbij het onder controle houden van Salmonella java nog aandacht verdient.

Het onderwerp heeft prioriteit, omdat het zowel voor maatschappij als sector van belang is de besmetting met Salmonella en Campylobacter te voorkomen.

Aanpak en tijdspad

Tot en met 2013 wordt voor Campylobacter grootschalig veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van Campylobacter. De daarvoor benodigde analyses werden uitgevoerd door diverse laboratoria en gesubsidieerd door PPE. De specifieke prioriteiten en de exacte inzet van middelen voor 2013 moeten nog definitief door de desbetreffende begeleidingscommissie worden vastgesteld. De nu voorgestelde aanpak is:

Voor mogelijke reductie van Campylobacter in het slachtproces is een veelheid aan technieken beschreven, die echter niet zijn geëvalueerd onder praktijkomstandigheden (UV, koeling/ oppervlakte vriezen). In het eerste half jaar van 2013 zal in overleg met Nepluvi nagegaan worden welke methoden praktisch haalbaar zijn. Tevens zal met Marel en Meyn (dé twee grote fabrikanten van pluimveeverwerkende machines) worden besproken in hoeverre zij hun kennis ter beschikking kunnen stellen aan het precompetatieve onderzoek in de slachtlijn. In de 2e helft van 2013 zal een plan tot uitvoering voor evaluatie van interventies worden opgesteld dat deels nog in 2013 uitgevoerd kan worden. Het onderzoek zal worden voortgezet in 2014 e.v. Daarbij wordt tevens de invloed van interventies op voorkomen van ESBL op het eindproduct betrokken.

In Denemarken zijn vliegennetten zeer succesvol voor de reductie van Campylobacter bij vleeskuikens. Vliegennetten hebben echter praktische problemen. In 2013 komen de resultaten beschikbaar uit CamCon (EU-project) m.b.t. de praktische implementatie in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met deze basis zal in Nederland gezocht worden naar bedrijven die bereid zijn om (als pilot) netten te implementeren. Implementatie zou in 2014 plaats moeten vinden vóór de zomerpiek van dat jaar. De implementatie en de metingen (ook op controlebedrijven) zullen dan plaatsvinden. Tevens zal met entomologen worden overlegd over innovatieve methoden voor vliegenbestrijding. Uitwerking hiervan hangt af van de technische mogelijkheden.

Het onderzoek naar de attributie van leghennen aan de campylobacterproblematiek (in samenwerking met RIVM/Faculteit Diergeneeskunde UU) wordt afgerond in 2013 met laatste MLST typeringen en analyses. De overall rapportage zal plaatsvinden van alle resultaten over 2010-2013. Afhankelijk van de resultaten van bovengenoemde lijnen wordt vervolgonderzoek gepland.

Resultaten

  • Overzicht van mogelijke interventies in het slachtproces ter reductie van aantallen kiemen op het eindproduct
  • Opzet van een werkwijze voor vliegenbestrijding op het primaire bedrijf
  • Inzicht in de bijdrage van leghennen bij humane Campylobacterbesmetting via andere routes dan pluimveevlees