Project

Terugwinning en gebruik van nutriënten uit mest in Noordwest-Europa

Noord-West Europa heeft een hoge bevolkingsdichtheid en een intensieve industrie en landbouw. Hierbij worden grote hoeveelheden afvalstromen geproduceerd. Daardoor is NW Europa een ideale regio voor initiatieven naar het sluiten van kringlopen bij de overgang naar een geavanceerde bio-based economy.

Doelstelling

Noordwest-Europa kampt met grote hoeveelheden afvalstromen. Dit als gevolg van een hoge bevolkingsdichtheid en een intensieve industrie en landbouw. Zo is dit een ideale regio voor initiatieven bij de overgang naar een geavanceerde bio-based economy (sluiten van kringlopen). Wageningen UR participeert in dit project met de focus op terugwinning en gebruik van nutriënten uit mest. De pilot ‘Mineralenconcentraten’ en het project ‘Mest van Bedreiging tot Kans’ zijn als cases opgenomen in Biorefine. Dit biedt perspectieven voor het creëren van Europees draagvlak voor deze initiatieven. Ook besteedt Biorefine aandacht aan het opnemen van nieuwe meststoffen in de EU Verordening 2003/2003.

Doel van Biorefine is internationale kennisuitwisseling en het creëren van draagvlak met betrekking tot terugwinning en recycling van nutriënten. Tevens het opzetten van internationale nutriëntenplatforms (Noordwest-Europa).

Plan van aanpak

Dit project loopt van 2013 tot 2015. Rondom Biorefine worden workshops georganiseerd. Verschillende belanghebbenden ontvangen een uitnodiging, afhankelijk van het onderwerp.

Resultaten

Beoogd is de bouw van een website met alle informatie uit Biorefine. Zo ook Engelse flyers over mineralenconcentraten, recovery P uit mest en over verwerking dunne fractie. Daarnaast staat participatie in internationale nutriëntenplatforms op het programma.