Project

Terugwinning van fosfaat uit dierlijke mest en slib en het effect daarvan op bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit

The phosphate use efficiency (PUE) is determined by losses in the food chain, including losses in the phosphate (P) supply to land (especially manure) and the removal of P in sewage sludge. The project is subdivided on two parts. (i) The objective of part one is to develop methods for the recovery of P from manure and sewage sludge.

Inefficient gebruik van fosfaat leidt tot het schaarser worden van fosfaat als grondstof en resulteert in milieukundige problemen zoals eutrofiëring van het oppervlaktewater welke gerelateerd is aan de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. Doel van dit project is om te komen tot nieuwe, integrale oplossingen voor het sluiten van de fosfaatkringloop door het verhogen van de phosphate use efficiency (PUE). Het project kent twee onderdelen:

Nieuwe technologie terugwinning fosfaat

Onderdeel 1 focust op de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de terugwinning van fosfaat uit zuiveringsslib en dierlijke mest om zo fosfaat-rijke organische stromen te scheiden in een mineraalrijk fosfaat product (export of grondstof voor kunstmest) en een fosfaat-verarmde organische bodemverbeteraar die lokaal beter afzetbaar is. In 2017 ligt de focus op het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib en van rundermest. Tevens op kennisuitwisseling van technieken en analyses, toegepast bij mest en slib. Slib vormt één van de grootste verliesposten van fosfaat en huidige thermische verwerkingsroutes vormen een grote kostenpost voor waterschapen. De verwerking van mest en slib leidt tot de introductie van nieuwe mestproducten op de markt.

Evalueren effecten veranderend mestgebruik

Onderdeel 2 richt zich op het evalueren van de milieukundige en economische effecten van het veranderende mestgebruik en de introductie van nieuwe mestproducten op zowel bedrijfsniveau als op regionale en nationale schaal. De economische impact van diverse maatregelen wordt doorgerekend op bedrijfsniveau en sectorniveau. Door inzicht te geven in de gewenste productkwaliteit (mestwaarderingssysteem) kan de huidige aanbod-gestuurde markt zich ontwikkelen tot een vraaggestuurde markt. Door nutrienten balansen in kaart te brengen ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot  het optimaliseren van het gebruik van mest(producten) in de regio en de effecten daarvan op de bodemkwaliteit (P, N en organische stof balans) en water kwaliteit (P en N uit- en afspoeling) .

Publicaties