Project

Test- en validatieprotocol meetsystemen voor bedrijfsmonitoring emissies uit stallen

In de veehouderij wordt gestreefd naar het ontwikkelen van bedrijfssystemen en managementmaatregelen die de uitstoot van geur, ammoniak, broeikasgassen (methaan en lachgas), stof en alle daaraan verbonden componenten drastisch terugbrengen. Een belangrijke stimulans voor innovatie op dit gebied is om regulering van emissies op basis van doelvoorschriften mogelijk te maken via directe bedrijfsmonitoring van emissies gebaseerd op een systeem met meetsensoren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen bestaat er behoefte aan een gestandaardiseerd test- en validatieprotocol voor de beoordeling van prestaties van bedrijfsmonitoren.

In de veehouderij wordt gestreefd naar het ontwikkelen van bedrijfssystemen en managementmaatregelen die de uitstoot van geur, ammoniak, broeikasgassen (methaan en lachgas), stof en alle daaraan verbonden componenten drastisch terugbrengen. Een belangrijke stimulans voor innovatie op dit gebied is om regulering van emissies op basis van doelvoorschriften mogelijk te maken via directe bedrijfsmonitoring van emissies gebaseerd op een systeem met meetsensoren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen bestaat er behoefte aan een gestandaardiseerd test- en validatieprotocol voor de beoordeling van prestaties van bedrijfsmonitoren.

Gestandaardiseerd test- en validatieprotocol

Dit project heeft tot doel om een gestandaardiseerd test- en validatieprotocol voor bedrijfsmonitoren te ontwikkelen met daarin een beschrijving van de te doorlopen testen in laboratorium en praktijkomgeving en de minimumeisen voor gebruik als bedrijfsmonitor. De bruikbaarheid van het ontworpen protocol wordt getoetst aan de hand van drie praktijkcasussen. Randvoorwaarde hierbij is dat het te ontwikkelen protocol dient aan te sluiten bij recent gepubliceerde nationale en internationale validatieprocedures voor meetmethodes in de meetprotocollen voor het vaststellen van stalemissiefactoren (RVO, 2015; VERA, 2018). De monitoring in dit project beperkt zich tot ammoniak, methaan en koolzuurgas. Er zijn nog geen implementeerbare sensoren beschikbaar voor het monitoren van stof- en geuruitstoot.

Drie onderdelen

Om de gestelde doelen te bereiken wordt dit project in drie onderdelen gesplitst. Allereerst wordt een ontwerp-protocol ontwikkeld voor de test- en validatieprocedure, waarbij zowel de beoordeling onder laboratorium- als praktijkomstandigheden wordt uitgewerkt. In het tweede deel wordt ervaring met het ontwerp-protocol opgedaan via de uitvoering van een drietal praktijkcasussen. Tenslotte worden in het derde deel de opgedane ervaringen in de praktijkcasussen verwerkt in een nieuw concept-protocol, en worden de minimumeisen geformuleerd waaraan een bedrijfsmonitor dient te voldoen. Dit concept-protocol wordt besproken met meetbureaus, leveranciers van meetsystemen en leden van de RVO-TAP. Na verwerking van de input van deze stakeholders en de opdrachtgevers wordt de definitieve projectversie van het protocol opgesteld.

Publicaties