Project

Thuis in de streek

In de manier waarop het Rijk de stelselverantwoordelijkheid voor het natuurbeleid heeft ingevuld, is de afgelopen jaren veel veranderd. De decentralisatie van delen van het natuurbeleid naar provincies is daar een goed voorbeeld van, evenals de beweging om het agrarisch natuurbeheer in handen te geven van gebiedscollectieven. Onderdeel van de modernisering van de stelselverantwoordelijkheid zijn ook de (nieuwe) afspraken met Staatsbosbeheer om de maatschappelijke positie te versterken.

Vermaatschappelijking wordt als essentieel voor de legitimiteit van Staatsbosbeheer gezien. Voor hun aanpak in het beheren van natuur gebruiken zij de drieslag: beschermen, beleven en benutten. Beschermen, beleven en benutten zijn onderling gerelateerd. Ze kunnen elkaar versterken en ze kunnen elkaar in de weg zitten. Ze zijn dus onderling met elkaar verbonden. Alle drie zijn daarnaast afhankelijk van de betrokkenheid bij natuur, landschap en streek. Net als voor de Rijksoverheid zelf is het ook voor Staatsbosbeheer vaak nog zoeken naar een goede invulling van zijn (nieuwe) rol in het natuurbeleid. De projectdoelstelling van dit project is het vergroten van inzicht in de ecologische, maatschappelijke, juridische en organisatorische waarden die van belang zijn voor SBB als het gaat om waardenbescherming en waarde-creatie met maatschappelijke partners. Op basis van dat inzicht kan SBB ook beter onderbouwde keuzes maken, samen met maatschappelijke partners, ten aanzien van de 3B's.

Publicaties