Project

ToPDAd: Visualisatie van modelresultaten voor klimaatadaptatie

In de ontwikkeling van klimaatbeleid en aanpassing aan toekomstige klimaatgerelateerde omstandigheden ligt de nadruk steeds meer op de inschatting van kosten/baten aspecten en de economische consequenties van adaptatie strategieën. De vele onzekerheden in lange termijn projecties en de schaaleffecten (b.v. opschaling van sectoraal naar geïntegreerd, effecten van Europees en (sub)nationaal beleid op regionale schaal en vice-versa) maken dit bijzonder complex.

Doelstelling

In dit project worden nieuwe methodieken ontwikkeld waarmee beleidsmakers modelresultaten goed kunnen interpreteren en kunnen gebruiken bij regionale beleidsontwikkeling voor klimaatadaptatie. Dit helpt beleidsmakers en marktpartijen met name om de socio-economische impact te bepalen en om kostenefficiënt adaptatiemaatregelen te nemen. De methodieken zijn breed toepasbaar en daardoor waarschijnlijk ook te gebruiken in andere milieudomeinen, agro-food en natuurontwikkeling.

Plan van aanpak

Het project ontwikkelt met name middelen voor geïntegreerde visualisatie van de  onzekerheden in modelresultaten. Hiermee moet het mogelijk worden om de onzekerheden voor klimaatadaptatiestrategieën goed te kunnen interpreteren bij verschillende scenario’s.

Resultaten (beoogd)

Het project levert nieuwe methodieken voor visualisatie en disseminatie van onzekerheden van modelgebaseerde projecties. Hiermee kunnen vaak lastig of niet te interpreteren modelresultaten benut worden door overheid, bedrijven en burger.