Project

Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Duurzame Zuivelketen 2030

De Duurzame Zuivelketen is het pre-competitieve programma van zuivelondernemingen en landbouworganisaties voorhet verder verduurzamen van de melkveehouderij. Deze sector kent een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingendie in afstemming met het ministerie van LNV en andere stakeholders (adviesraad) zijn geformuleerd in doelen voor2030 (Bijlage 2). Op een aantal themas zijn stappen gezet (klimaat en energie, continu verbeteren dierenwelzijn(waaronder o.a. de reductie van het antibioticagebruik), behoud van weidegang en behoud biodiversiteit en milieu) zoalsbeschreven in de jaarlijkse sectorrapportages; maar zijn verdere stappen nodig. Daarnaast zijn nieuwe doelen gesteld(grondgebondenheid (als invulling van de visie van de minister van LNV op Kringlooplandbouw voor de melkveehouderij),verdienmodellen en veiligheid op het erf). Deze zeven themas sluiten goed aan bij de Missies van het Thema Landbouw,Water en Voedsel zoals te zien in Figuur 1. De grootste uitdaging zit echter in de combinatie van deze afzonderlijkeduurzaamheidsthemas, die op het melkveebedrijf samenkomen en elkaar beïnvloeden. Verduurzaming moet daaromintegraal benaderd worden. Om melkveehouders hierin te ondersteunen moeten integrale maatregelen ontsloten wordenvoor uiteenlopende bedrijfssituaties en, waar mogelijk, eventuele barrières voor toepassing weggenomen worden.

De Duurzame Zuivelketen is het pre-competitieve programma van zuivelondernemingen en landbouworganisaties voor het verder verduurzamen van de melkveehouderij. In overleg met stakeholders en in nauwe afstemming met het ministerie van LNV zijn in 2019 nieuwe duurzaamheidsdoelen vastgesteld voor 2030. De Duurzame Zuivelketen heeft concrete doelen gesteld op de themas klimaatverantwoorde zuivelsector, continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn, behoud van weidegang, biodiversiteit, grondgebondenheid, verdienmodellen en veiligheid op het erf.

Publicaties