Project

Toestand en Trends

Ten behoeve van de in 2020 uit te brengen Natuurverkenning 2050 (NVK2050) is een kernteam samengesteld dat zorg draagt voor het samenstellen van de inhoud van de NVK2050 en eventuele tussenproducten. Focus van de NVK2050 worden de opties voor en het perspectief van het mainstreamen van natuur.

De centrale vraag die in de Natuurverkenning (NVK2050) zal worden beantwoord is welke ontwikkelingen op de Nederlandse natuur en het Nederlandse natuurbeleid afkomen, en hoe het beleid daar nu al op kan anticiperen. Dit wordt gedaan door een scenario Business As Usual (BAU) te ontwikkelen. Daarnaast wordt een scenario uitgewerkt dat zich specifiek richt op het realiseren van een hoger doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (meer soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding).

De NVK2050 zal zich daarnaast richten op de vraag welke opties er zijn voor het zogeheten mainstreamen van natuur en welk perspectief dat biedt. Daarbij kan gedacht worden aan building with nature, zoals in de waterbouw, en het natuurinclusief maken van economische sectoren, zoals de landbouw. Uitgangspunt van de analyse is dat met alleen het sectorale op natuur in natuurgebieden gerichte beleid, de doelen van het natuurbeleid niet gerealiseerd kunnen worden.

Doel van het project is aan te geven wat de huidige toestand van biodiversiteit en van ecosysteemdiensten is en hoe deze zich, naar verwachting, onder invloed van bestaande drijvende krachten, tot 2050 zal ontwikkelen. En hoe deze zich kan ontwikkelen als het beleid zich specifiek richt op het realiseren van een hoger doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

De NVK2050 zal zich met name richten op de vraag welke opties er zijn voor het zogeheten mainstreamen van natuur en welk perspectief dat biedt. Daarbij kan gedacht worden aan building with nature, zoals in de waterbouw, en het natuurinclusief maken van economische sectoren, zoals de landbouw. Uitgangspunt van de analyse is dat met alleen het sectorale op natuur in natuurgebieden gerichte beleid, de doelen van het natuurbeleid niet gerealiseerd kunnen worden.

Publicaties