Project

Tool voor duurzame agrarische innovaties

Het doel van dit project is om samen met ondernemers en andere stakeholders een ondernemersgericht interventiekader te ontwikkelen om zo een beweging naar duurzaamheid te realiseren. Basis is het innovatiemodel uit het WRR rapport ‘Innovatie vernieuwd (van inventie naar innovatie en diffusie)’.

Een duurzame zuivelketen is gekozen als casus. De activiteiten worden in nauw overleg met de betrokken partijen ingevuld. Er zijn twee lijnen: (1) gericht op diffusie/brede adoptie en (2) een lijn die is ontwikkeld rond open innovatie, in samenwerking met het Nieuwe Veehouden.

Resultaten 2012

Het project heeft diverse powerpoint presentaties opgeleverd die in verschillende groepen binnen DZK zijn gebruikt. Een bijdrage aan een congres in december.

Beoogd resultaat

Het project levert een theoretisch onderbouwde en in de praktijk uitgeteste aanpak op voor het ontwerpen en toepassen van duurzaamheidsinnovaties in de praktijk. Deze aanpak is interactief, dus samen met ondernemers en andere stakeholders.

Producten

Indien mogelijk een wetenschappelijk artikel of congresbijdrage over ondernemersgerichte interventies.

Werkwijze

Onderzoek op basis van theorie en empirie

Eerste kwartaal 2012: Literatuuronderzoek. Interviews met ondernemers over hun motieven om te participeren in duurzaamheidsinnovaties. Dit moet leiden tot een theoretisch onderbouwd interventiekader dat optimaal is afgestemd op verschillende typen ondernemers en hun omgeving.

Vanaf april 2012: Toetsing interventiekader in een ondernemersgerichte aanpak (‘living lab’) met melkveehouders en andere stakeholders die samenwerken met de coöperatie aan een duurzame zuivelketen. In het laatste kwartaal van 2012 wordt deze aanpak vervolgens geëvalueerd en zo nodig aangescherpt.

In 2013: Met gebruik van deze inzichten een project opzetten waarin samen met ondernemers wordt gewerkt aan transitie-opgaven die van maatschappelijk belang zijn en relevant voor een brede groep ondernemers (bijvoorbeeld het terug dringen van antibioticagebruik in de veehouderij).

Publicaties