Project

Top down impact of seals and fisheries on fish stocks

De Waddenzee is een natuurgebied van internationaal belang. Een aantal visbestanden in het gebied zijn recent sterk gekrompen. Zowel visserij als toegenomen aantallen zeehonden zijn als oorzaak hiervoor aangemerkt. In dit onderzoek berekenen we de sterfte als gevolg van beide mogelijke oorzaken.

Met een individu-gebaseerd model wordt vervolgens de bijdrage van deze sterfte aan de afname van de visbestanden geschat. We proberen hiermee te achterhalen of de afname te wijten is aan een van deze factoren, of dat de oorzaak moet worden gezocht in andere ecologische veranderingen in het gebied.

Publicaties