Project

Trade-offs van visserijbeheer gebaseerd op FMSY doelstellingen

Maximum Sustainable Yield’ (MSY) wordt langzamerhand de grondslag van het Europese visserijbeheer. Deze studie richt zich op het ontrafelen van een aantal ecologische processen die van invloed zijn op MSY-ramingen en MSY-beheer.

De trade-offs van visserijbeheer dat streeft naar FMSY (de vismortaliteit die, in theorie, tot de MSY van een bepaalde vissoort zou leiden in opeenvolgende jaren) als gevolg van ecosysteemcomplexiteit moeten worden beoordeeld. Deze trade-offs resulteren uit de ruimtelijke verdeling van de doelsoorten, toevallige bijvangsten, de Noordzee habitats en de visserij zelf. De resultaten van dit project kunnen worden gebruikt in de discussie over de juiste MSY-doelstellingen.

Dit project verbindt verschillende bestaande modellen en herleidt daaruit een volledig ecosysteemmodel, inclusief de dynamiek van de visserij. Om – bij een visserijbeheer dat streeft naar FMSY - de trade-offs die voortvloeien uit ecosysteemcomplexiteit naar voren te halen, moeten we rekening houden met de ruimtelijke dimensie van de doelsoorten, de verschillende Noordzee habitats, en de visserij. Elk van de afzonderlijke componenten van deze puzzel is recent onderzocht. De bewegingen van platvissoorten gedurende hun hele leven is beschreven in een aantal publicaties. Ook is veel vooruitgang geboekt in het koppelen van deze bewegingsgegevens met het milieu en de energievereisten van de betreffende soort. Daarnaast is veel kennis verzameld over de locatiekeuze van vissers.

De ruimtelijke dynamiek van vis en van een visserij die onder vangstbeperkingen staat, zal resulteren in emergente exploitatiepatronen. Deze patronen geven niet alleen de vorm aan van de ecologische effecten van visserij, maar ook die van de evolutionaire effecten van visserij.

Aanpak en tijdspad

  • Manuscript over de optimale ruimtelijke strategie voor de Noordzee schol met behulp van een optimaliteitsmodel voor groei en voortplanting. (Na 12 maanden).
  • Manuscript over de inspanningsallocatie van de boomkorvloot, met daarin de veranderingen in de multispecies oprengsten onder verschillende regimes.
  • Voortgangsrapportage. (Na 12 maanden).
  • Rapport over de trade-offs van FMSY doelstellingen voor de Noordzee platvis.
  • Workshop met het ministerie van EZ bespreken van de resultaten met betrekking tot beleidsbeslissingen. (In maand 24).

Verschillende workshops zullen worden gehouden om de voortgang op de verschillende gebieden te synthetiseren.

Resultaten

De rapporten en discussies die resulteren uit dit project kunnen door het Ministerie van EL & I worden gebruikt bij het invullen van het FMSY beleid.

Publicaties