Project

Traditioneel gescheperde schaapskuddes (K_NenR_165)

Naar aanleiding van de motie van het lid Jacobi van 30 oktober 2014 verzoekt de Tweede Kamer de regering om traditioneel gescheperde schaapskuddes met bijzondere rassen te steunen. De motie legt daarbij de nadruk op hogere kosten die voortkomen uit de cultuurhistorische waarde en de inzet van traditionele huisdierrassen. De positie van de traditioneel gescheperde schaapskuddes met bijzondere rassen in het natuurbeheer, de bijdrage die zij leveren aan maatschappelijke waarden en de kosten die zij daarvoor maken dienen hiervoor te worden onderzocht

Naar aanleiding van een kamermotie ingediend door het lid Jacobi wordt de regering verzocht traditioneel gescheperde schaapskuddes met bijzondere rassen in Nederland te steunen. Het doel van dit onderzoek is om de positie, de maatschappelijke bijdrage en de kosten van traditionele schaapskuddes met bijzondere rassen beter in beeld te brengen en ook om mogelijke oplossingsrichtingen in beeld te brengen voor een verbetering van de economische situatie van deze vorm van  bedrijfvoering. Het onderzoek maakt gebruik van bestaande literatuur voor het definieren van tradities en van interviews voor typeren en classificeren van verschillende bedrijfsvormen voor het beheer van natuurterreinen met gescheperde schaapkuddes met bijzondere rassen. In een workshop wordt gezocht naar duurzame oplossingsrichtingen voor de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed. Met het resultaat kunnen programma's voor ondersteuning van de traditioneel gescheperde schaapskuddes met bijzondere rassen in Nederland anders worden vormgegeven. Daarbij wordt gekeken naar bijdragen vanuit de publieke en private sector.

Publicaties