Project

Transport Ongespeende Kalveren

Uit recente controles van de NVWA op transporten van kalveren over lange afstand komt naar voren dat deze meermaals niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens transport (de transport verordening) en Besluit houders van dieren. Deze bevindingen hebben geleid tot een initiatief voor een verbod op export van kalveren jonger dan 2 maanden. Dit verbod is nog niet van toepassing op de import van jonge, niet gespeende kalveren maar de vraag rijst of dit terecht is.

Om een standpunt in te kunnen gaan nemen of hier sprake is van overtreding van Wet dieren en Besluit houders van dieren in samenhang bezien met de transportverordening, en daarmee over de mate van dierenwelzijnsaantasting en in hoeverre het toelaatbaar is, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de natuurlijke behoeften van deze diercategorie en de mate waarin hier aan kan worden voldaan m.b.t. de ethologische en fysiologische behoeften en het voeren en drenken dat past bij deze categorie dieren.

Uit recente controles van de NVWA op transporten van kalveren over lange afstand komt naar voren dat deze meermaals niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens transport ( de transport verordening) en Besluit houders van dieren. Deze bevindingen  hebben geleid tot een initiatief voor een verbod op export van kalveren jonger dan 2 maanden.  Dit verbod is nog niet van toepassing op de import van jonge, niet gespeende kalveren maar de vraag rijst of dit terecht is.

Beantwoorden van relevante vragen met betrekking tot de behoeften van on-gespeende kalveren en of tijdens (lange afstand) transport hieraan kan worden voldaan.

De opgestelde expertopinie moet als handvat kunnen dienen voor beleidsmakers bij de beoordeling van de mate van welzijnsaantasting en de wijze waarop deze aantasting al dan niet kan worden teruggedrongen in relatie tot het transport van jonge on-gespeende kalveren.

De opgestelde expertopinie kan een bijdrage leveren bij het opstellen van een checklist voor inspectie en controle van transportmiddelen.

Publicaties