Project

Transport voor kalveren

Het logistieke proces vanaf het moment waarop jonge kalveren het melkveebedrijf van oorsprong verlaten tot het moment van aankomst op het vleeskalverbedrijf bevat diverse behandelingen en kritische transitiemomenten die negatief van invloed kunnen zijn op gezondheid en welzijn van de dieren.

Doelstellingen project

De volgende kennis en innovatieopgaven worden beantwoord:

  1. Wat zijn de effecten van transportcondities voor jonge vleeskalveren op het welzijn van de dieren tijdens transport en op de kwaliteit (vitaliteit, robuustheid) en het herstelvermogen van de dieren bij aankomst op het vleeskalverenbedrijf.
  2. Hoe kan de Nederlandse vleeskalversector een verdere verbetering in uitgangspositie creëren voor vleeskalveren aan het begin van de mestperiode, gebruik makend van de inherente adaptatiecapaciteit (robuustheid, vitaliteit) van de dieren, en door de toepassing van nieuwe vormen van huisvesting en verzorging.
  3. Welke factoren veroorzaken de problemen tijdens de transitieperiode na aankomst op het vleeskalverenbedrijf (welke factoren brengen de jonge kalveren buiten hun range van adaptatiecapaciteit) en hoe kan de transitieperiode vergemakkelijkt worden.

Aanpak en tijdspad

Het onderzoek bestaat naast een literatuurstudie uit twee samenhangende onderdelen, die deels met elkaar geïntegreerd zijn en elkaar aanvullen:

  1. Een beschrijvende studie, waarbij een relatief groot aantal transporten in binnen- en buitenland in de praktijk wordt gevolgd. Indien mogelijk worden enkele relevante experimentele factoren op een gecontroleerde manier gevarieerd tijdens deze transporten. Gedacht kan worden aan de mate waarin het klimaat tijdens transport kan worden beheerst; het aanvoeren van kalveren op verzamelplaatsen; het al of niet toepassen van één of meer tussenstops en de lengte van de periode daarvan al dan niet in combinatie met de beladingsgraad; de manier en timing van beschikbaarheid en/of voorziening van vocht (en energie) tijdens transport en de manier van toepassen van een opvang/zorgprotocol voorafgaande aan transport.
  2. Een gecontroleerde studie, waarbij mede op basis van de bevindingen uit de beschrijvende studie, een beperkt aantal scenario’s met betrekking tot transport en verzorging van nuchtere vleeskalveren tot en met de eerste twee weken na aankomst op het mestbedrijf nauwkeurig wordt ingesteld, en met elkaar vergeleken.

Resultaten

Het project wordt afgerond met een rapportage en zo mogelijk artikelen in relevante wetenschappelijke tijdschriften, en met concrete aanbevelingen voor de vleeskalversector over de manier waarop transportcondities en de wijze van opvang van jonge vleeskalveren aan het begin van de mestperiode kunnen worden verbeterd.