Project

Trendrapport rode aal

Doelstelling

Doelstelling van dit project is de het uitvoeren van een trendanalyse van gehalten van milieucontaminanten als dioxines, dioxineachtige (dl-) en niet-dioxineachtige PCB’s in aal om vast te stellen in hoeverre gehalten in aal zijn veranderd over de periode 2006-2012. Tevens wordt de ontwikkeling van gehalten van (zware) metalen, bestrijdingsmiddelen en gebromeerde vlamvertragers (BFR’s) geevalueerd. 

Werkwijze

Op basis van de monitoringsgegevens van de periode 2006-2012 wordt analyse gemaakt in hoeverre gehalten door de tijd zijn veranderd, en in hoeverre aal van de diverse locaties voldoen aan de huidige normstelling voor dioxines en PCB's. Tevens wordt besproken welke (biologische) fatoren van invloed zijn op de gehalten.

Projectresultaat

De rapportage betreft een openbaar rapport. De rapportage bevat informatie over de herkomst van de monsters, de biologische karakterisering van de monsters, de meetresultaten van contaminanten. Er is een trendanalyse toegevoegd en factoren die van invloed zijn op de gehalten zijn besproken. De gehalten zijn eveneens besproken in relatie tot de voor visserij gesloten gebieden.


Publicaties