Project

TripleP@Sea - Duurzame ontwikkeling Arctische regio

Door de toenemende wereldbevolking neemt de vraag naar hulpbronnen snel toe. Als gevolg hiervan stijgen de grondstofprijzen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Door de terugtrekking van zee-ijs, worden in toenemende mate nieuwe economische activiteiten ontwikkeld in het Noordpoolgebied, zoals offshore van olie & gas, scheepvaart en havenontwikkeling. De uitdaging voor de wereldwijde gemeenschap is om deze activiteiten te ontwikkelen in harmonie met de lokale gemeenschappen en de natuur.

Doelstelling project

De doelen van het project zijn:

 • een bron van kennis, expertise en tools voor het Arctische systeem opzetten;
 • ontwikkelen van tools voor het in kaart brengen en gericht verminderen van de druk op mens en milieu als gevolg van nieuwe activiteiten
 • kennis over het Arctische systeem illustreren door middel van peer-reviewed papers;
 • een nationaal en internationaal netwerk opzetten
 • het aandragen van bouwstenen voor een code of conduct op basis van milieu-en sociaal-economische normen en richtlijnen voor Arctische operaties;
 • opzetten van een framework voor duurzame Arctic ontwikkelingen;
 • Samenwerking met overheden, industrie, NGOs en kennisinstellingen
 • Opzetten van nieuwe Joint Industry Projecten en het vinden van co-financiering

Aanpak en tijdspad

Dit project beslaat een periode van 4 jaar. Projectcoördinatie gebeurt door het coördinatieteam van de TripleP@Sea thema Arctic. Het project bestaat uit drie werkpakketten :

 1. Communicatie & coördinatie,
 2. Mariene en terrestrische ecosystemen
 3. Socio-economisch).

WP1 wordt uitgevoerd door  IMARES (verantwoordelijk), LEI,  Alterra. WP2 door IMARES (verantwoordelijk) en Alterra. WP3 door IMARES, LEI, Alterra (verantwoordelijk).

De projectcoordinatie bestaat uit twee halfjaarlijkse bijeenkomsten in samenwerking met de andere twee Triple@Sea thema's. De leden van het coördinatieteam zijn verantwoordelijk voor de contacten en het betrekken van belanghebbenden en acquisitie. Tevens zetten zij workshops en seminars op over relevante onderwerpen met betrekking tot de doelstellingen van het project.

Resultaten

Dit project moet leiden tot een internationaal geaccepteerd framework waarmee risico’s van Arctische operaties voor mens en milieu in een vroeg stadium in kaart gebracht en gemitigeerd worden.

De expertise en onderzoeksresultaten van TripleP@Sea worden toegankelijk gemaakt voor de nationale en internationale wetenschappelijke en commerciële partijen. Waar mogelijk worden wetenschappelijke beoordelingen gepubliceerd als peer-reviewed publicaties in plaats van rapporten. Projectpartners worden gezamenlijke auteurs indien van toepassing op de samenwerking binnen Wageningen UR en met andere partners.