Project

Tussenevaluatie GGDO, deelproject 5 (Economie en EMMP)

In de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (GGDO) is het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013 2023 beschreven. Het kabinet heeft de nota GGDO in nauwe samenspraak met maatschappelijke partijen opgesteld.

Een belangrijk deel is verenigd in het Platform duurzame gewasbescherming. Het betreft Nefyto, Agrodis, Artemis, LTO, Cumela, Unie van Waterschappen, VEWIN en Plantum. Deze partijen dragen ook medeverantwoordelijkheid in de uitvoering van de plannen om tot realisatie van de gestelde doelen te komen. Uiterlijk 2023 moet voldaan zijn aan alle (inter)nationale eisen op het gebied van milieu- en water, voedselveiligheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden. Het kabinet wil tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw realiseren door de concurrentiekracht te versterken. Het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Het kabinet geeft ruimte om een aanpak te kiezen, binnen de kaders die de overheid stelt. Het kabinet zal ondersteuning bieden en onnodig belemmerende regelgeving wegnemen, aldus de nota.

Deelproject 5

In Deelproject 5 wordt geïnventariseerd in hoeverre Nederlandse gewasbeschermingsknelpunten verminderen en telers in staat zijn om met het pakket aan middelen en maatregelen een sterke(re) economische positie in te nemen. Het gaat zowel om een evaluatie van de periode van 2010 tot en met 2016 als om de verwachtingen voor 2023.
Ook wordt in dit deelproject onderzocht in hoeverre de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van gewasbescherming in diverse sectoren van de landbouw is verbeterd sinds 2014 en de handel in illegale middelen wordt tegengegaan. Doel is om in kaart te brengen hoe het beleid hieraan heeft bijgedragen en hoe het beleid eventueel verbeterd kan worden in de periode tot 2023.

Publicaties