Project

Typologie

De agrarische bedrijven in de EU en Nederland verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Op het ene bedrijf worden bijvoorbeeld koeien gehouden terwijl op een ander bedrijf peren worden geproduceerd. Voor een eenduidige definiering van groepen bedrijven voor rapportage en onderzoek heeft de EU een typologie van agrarische bedrijven ontwikkeld. In dit project wordt de typologie voor Nederland beheerd.

Doelstelling

Doelstellingen van dit project is het opstellen van normen voor bedrijfstypering, bedrijfsomvang en specialisatiegraad, voor nationaal en internationaal onderzoek en statistiek. Dit project onderhoud rekenschema's (NSO-typering) en stelt normen vast (Standaardopbrengst en Standaardverdiencapaciteit).

Resultaat

  • Vaststelling en publicatie van SO normen voor rubrieken in de Landbouwtelling .
  • Onderhouden van rekenschema rond NSO-typering (met CBS)
  • Berekenen en onderhouden van de informatie over de Standaardverdiencapaciteit (SVC).
  • Informatieverschaffing via de WEcR-website (met rekentool voor de vaststelling van de bedrijfsgrootte in nge resp. SO) en via e-mail en mondelinge toelichtingen beantwoording van vragen e.d.
  • Deelname aan overleg over de landbouwtelling (werkgroep Vraagstelling)
  • Onderhouden en updaten van de informatie op de website en van de rekentool op de website.
  • Afstemming methodiek in Eurostat (met CBS).
  • Uitbrengen van rapportages over de NSO-typering en SVC.
  • Onderhouden en vaststellen bedrijfstypen per bedrijf in Artis (modelonderhoud)

Werkwijze

Begin 2018 worden met het oog op de landbouwtelling in 2018 voor alle producten de SO-normen vastgesteld. Deze normen worden, samen met de ook te updaten en te berekenen SVC-normen, gepubliceerd en gebruikt rond de landbouwtelling 2018 CBS en Wageningen Economic Research. De rekenmodule zal begin april zijn aangepast met het nieuwe landbouwtellingsjaar. Gepland is om dan ook met de rapportage over de typering naar buiten te komen. Publicatie daarvan vindt ook plaats via CBS-website.
Het onderhoud van het rekenschema en de normen in Artis vindt plaats in het voorjaar, voor het uitwerken van de bedrijven in het Informatienet over 2017.
De werkgroep vraagstelling (van de Landbouwtelling) komt eenmaal per jaar bij elkaar, meestal in het voorjaar. Door het jaar heen is er contact rond (wensen over) aanpassingen in de vraagstelling.

Resultaten

Update van de rekentool

Publicatie typering 2017 met een beschrijving van de typering voor het jaar 2017.

Publicaties