Project

UTC

Wageningen Environmental Research (WEnR) ontwikkelt expertise over adaptatiebeleid in relatie tot landbouw en watermanagement en draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van het Climate-ADAPT informatiesysteem dat door het European Environment Agency (EEA) wordt gehost.

Het European Topic Centre on Climate Change (ETC/CCA) ondersteunt de Europese lidstaten in het aanpassen aan effecten van klimaatverandering, door toegang tot informatie en data. De vele kennislacunes op het gebied van klimaatadaptatie vragen om nieuwe kennis en overdracht hiervan naar beleid. EEA met zijn ETC/CCA speelt een centrale rol bij het ontwikkelen van deze kennisbasis, die beschikbaar wordt gesteld via het Europese klimaatportaal Climate ADAPT. Het klimaatportaal biedt uitgebreide informatie over de impacts als gevolg van klimaatverandering- en adaptatieopties voor de landbouw, bosbouw en watermanagement. Ook worden data en kennis gedeeld over toekomstige kwetsbaarheid van regio's, aanpassingsstrategieƫn en acties, en hulpmiddelen die adaptatieplanning ondersteunen in de landbouw. Het project richt zich op het ondersteunen van de nationale klimaatbeleidsagenda en fungeert als internationale benchmark voor dat beleid.

Het project levert in 2019 een EEA publicatie over adaptatie in de landbouw, dat recente beleidsontwikkelingen zal illustreren en expertkennis naar voren brengt. Gekeken wordt naar adaptatiemaatregelen in de landbouw, en naar passende mitigatieacties om de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk te houden. Ook wordt gekeken naar economische effecten voor de verschillende regios, en hoe deze beperkt kunnen worden. EEA publicaties hebben een hoge impact factor. Tevens wordt verder gewerkt aan het verbeteren van het Climate-ADAPT kennisplatform, het belangrijkste product voor de kennisbasis voor de Europese klimaatadaptatiestrategie, bedoeld om beleidsmakers te ondersteunen. Door het project is Nederland onderdeel van een high-level pool van experts op het gebied van klimaat en water waar ervaringen gedeeld worden. Door het project kan Nederland zich op het gebied van klimaatadaptatie-onderzoek en beleid profileren, en ontstaat toegang tot up-to-date wetenschappelijke en beleidsmatige informatie via het EIONET netwerk van milieuorganisaties in de 33 EEA lidstaten, relevant voor Nederlands beleidsontwikkeling. WEnR draagt hiermee bij aan het versterken van links tussen nationale en Europese klimaatadaptatieplatforms.

Publicaties