Project

Uitbreiden KRW-verkenner met regionale kennis van Alterra op het gebied van water- en stofstromen

Voor de verschillende landelijke ex-ante evaluaties heeft Alterra een instrument ontwikkeld (KRW-ECHO) waarmee de chemische toestand van het oppervlaktewater van nutriënten in beeld gebracht kunnen worden. ECHO-toepassingen richten zich vooral op analyses van nutriëntenbalansen op stroomgebiedsniveau. Het gaat hierbij enerzijds om inzicht te krijgen in de herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater (antropogeen versus natuurlijk), anderzijds inzicht in de (kosten)effectiviteit van aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op lokaal, regionaal en op stroomgebiedsniveau.

De rijksoverheid streeft naar een verbetering van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Diffuse belasting vanuit het landelijke gebied vormt procentueel een steeds grotere bijdrage aan de emissies naar het oppervlaktewater. De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water geven aan dat de eutrofiĆ«ring van het oppervlaktewater ten gevolge van landbouwkundig handelen moet worden teruggedrongen.  Voor het Ministerie en de landbouwsector is het van groot belang dat er gezocht wordt naar oplossingen die aansluiten bij de mogelijkheden van de landbouw. Voor een duurzame ontwikkeling moet dus gezocht worden naar win-win situaties waarbij de vitaliteit van de landbouw hand in hand gaan met verminderde emissies naar lucht en water. Om deze te kunnen vinden en om de politieke discussies te kunnen onderbouwen is er behoefte aan kennis en instrumenten die met dit project in stand worden gehouden/ worden uitgebreid.

Uit oogpunt van doelmatigheid en doorstromen van kennis is het gewenst dat de in ontwikkeling zijnde tool "KRW-Verkenner" wordt voorzien van functionaliteiten van de KRW-Echo en de relevante expertise en ervaring van Alterra op het gebied van stroomgebiedsanalyses.

De centrale doelstelling van deze opdracht is om met Deltares tot een gezamenlijk instrument te komen waarmee analyses voor de KRW kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van de rijksoverheid en regionale overheden.

Deliverables

  • Beschrijving van de maatregelenmodule Hydrometra (koppeling met de KRW-verkenner)
  • beschrijving van de verbeterstappen m.b.t. de retentieprocessen in de (kleinere) waterlopen
  • beschrijving van de validatieresultaten van de KRW-verkenner op regionale schaal

Publicaties