Project

Uitspoeling uit grondgebonden bedekte teelten in NL en EU

Er is behoefte aan een eenduidige en wetenschappelijke verantwoorde risicobeoordelingsmethodiek voor de uitspoeling vanuit grondgebonden bedekte teelten naar grond en oppervlaktewater in Nederland en de EU.

Doelstelling

Het doel van dit project is tweeledig:

1) Ontwikkelen van risicobeoordeling methodieken inclusief (prototype van) instrument voor uitspoeling uit grondgebonden bedekte teelten naar grond- en oppervlaktewater voor Nederland, (2) het creëren van draagvlak voor de gekozen aanpak binnen Europa. 

Werkwijze

  • De vertaling van het chrysant scenario naar andere gewassen: eerste helft 2013 Het budget en tijdpad is niet toereikend om dit voor álle gewassen  te kunnen doen, gekozen wordt voor een benadering met relevante geaggregeerde gewasgroepen, waarbij watermanagement en intensiteit van de teelt indelingscriteria zullen zijn.
  • Uitwerking van scenario’s voor grondwater.
  • Beoordeling impact nieuwe scenario’s voor de beoordeling van stoffen d.m.v. een vergelijking tussen de open teelt situatie en de bedekte teelt (grondgebonden) situatie, inclusief publicatie van de resultaten in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

De ontwikkeling van een scenario voor de toediening van bodem fungiciden is voorzien. Echter, op dit moment kan de werkgroep nog niet overzien hoe complex dit scenario zal uitpakken. De werkgroep zal in 2013 derhalve een visie neerleggen over de aanpak van dit scenario.

Resultaten (beoogd)

  • Rapportage scenario’s  grondgebonden teelten voor gewassen anders dan Chrysant en uitwerking scenario’s  voor grondwater.
  • Paper over de impact van de nieuwe grondgebonden teelten d.m.v. een vergelijking tussen open en bedekte ( grondgebonden) teelten.

Publicaties