Project

Update visserij in de bruine bank

De minister van LNV zal de Bruine Bank mogelijk gaan aanwijzen als Natura 2000-gebied, maar niet op de korte termijn. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat er niet meer visgebieden gesloten worden dan noodzakelijk is vanuit Europese regelgeving. Verder wijst de minister erop dat er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht die voorafgaan aan een aanwijzing en die bepalend zijn voor de begrenzing en gevolgen van eventuele maatregelen ten aanzien van bestaand gebruik. Een van de bestaande menselijke activiteiten in het gebied betreft de staandwantvisserij.

De Bruine Bank wordt in de toekomst mogelijk aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de betekenis voor de zeevogelsoorten alk en zeekoet. Deze duikvogels kunnen echter verstrikt raken in staandwantnetten en dit mag het behouden of bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet belemmeren. De studie is gericht op de bepaling van de recente inspanningen van de staandwantvisserij op de Bruine Bank en een analyse van de mogelijke effecten daarvan op alken en zeekoeten. Indien aan de hand van geldende criteria negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, wordt aandacht besteed aan het duiden van mitigerende maatregelen die praktisch gezien ingezet zouden kunnen worden om daarmee het probleem afdoende op te kunnen lossen, waarbij ook de economische consequenties mee worden genomen. Hiervoor is het nodig de huidige economische waarde van de staandwantvisserij op de Bruine Bank te bepalen. Er wordt getracht een update te maken van de staandwantvisserij in de Bruine Bank door buitenlandse vissers. Hiervoor zullen visserijonderzoeksinstituten in Duitsland, Denemarken en de UK worden gevraagd om recente visserij-inspanning gegevens ter beschikking te stellen. De studie betreft een bureaustudie door WMR en WEcR en de resultaten zullen worden beschreven in een rapport.

Publicaties