Project

Using participatory monitoring te build legitimacy

Het project WaterTrust is een meerjarig project binnen het IPOP programma ‘Informational Governance’ van Wageningen UR. Binnen dit onderzoeksprogramma vindt de komende jaren kennisontwikkeling plaats op het snijvlak van twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de snelle opkomst, en de nieuwe mogelijkheden van het informatietijdperk, én de veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen in de samenleving.

Binnen het project WaterTrust zal met name worden gekeken naar de invloed van processen van participatieve monitoring op vraagstukken van legitimiteit en vertrouwen in het waterbeheer.

Bij Participatieve Monitoring worden partijen uit het veld (boeren, burgers, stedelingen, scholieren) actief betrokken bij het bedenken van maatregelen in het waterbeheer, het meten / monitoren van de effecten en het analyseren van de gevolgen. Er is nadrukkelijk sprake van een gezamenlijk leerproces.

Hoewel dit principe niet geheel nieuw is, en zeker ook in ontwikkelingslanden al langer wordt toegepast, is het in de context van het Nederlandse (en Europese) waterbeheer nog geen gemeengoed. Toch zijn er goede kansen en redenen om dit concept ook hier breder toe te gaan passen. Juist ook waar het gaat om klimaatadaptatie.

Zo is het, bv. met gebruik van de huidige informatietechnologie en sociale media veel makkelijker geworden om mensen actief te betrekken bij het meten en monitoren van gegevens. Een groeiende groep mensen staat hier ook voor open omdat men zich zelf ook bewuster wordt van bepaalde maatschappelijke opgaven (bv. wateroverlast- of schaarste) en omdat het een manier is om zelf een waardevolle bijdrage te leveren aan het omgaan met een vraagstuk als klimaatadaptatie;

Met behulp van dezelfde technologieën en media wordt het voor veel organisaties, zoals een waterschap, ook veel makkelijker om mensen zelf te informeren en actief te betrekken bij de eigen organisatie en het eigen beleid. In een context van verschuivende maatschappelijke verhoudingen is deze openheid en transparantie voor veel organisaties ook steeds belangrijker;

Deze bewustwording, openheid en betrokkenheid zijn op hun beurt belangrijke voorwaarden voor het creéren van vertrouwen tussen partijen en draagvlak voor bepaalde ingrepen. Ook dit wordt steeds belangrijker, al was het alleen maar omdat het bij kan dragen aan een meer (kosten)efficiënte besluitvorming en implementatie van maatregelen. Last, but not least, een gezamenlijk leerproces waarin het bewustzijn, de kennis en het inzicht van verschillende maatschappelijke partijen wordt versterkt is ook een belangrijke voorwaarde om het adaptief vermogen van deze partijen ook daadwerkelijk te vergroten.

De vraag die centraal staat in dit project is: Kunnen vormen van participatieve monitoring bijdragen aan een succesvolle implementatie van strategisch water management? De mogelijkheden en beperkingen van participatieve monitoring zullen worden onderzocht met behulp van onder andere 4 case-studies, een community of practice en verschillende workshops.

Publicaties