Project

VIBEG onderzoek en schelpdieren (K_NenR_167)

Om visserij in de Natura 2000-gebieden binnen de 12-mijls zone goed te reguleren is het VIBEG-akkoord gesloten in 2011. De kern van de afspraken betreft een zonering van dit gebied voor verschillende visserijen en toe te passen visserijtechnieken. De zonering is medio 2013 van kracht geworden. In 2019/2020 zullen de maatregelen geëvalueerd moeten worden. Om de maatregelen te evalueren is een onderzoeksprogramma nodig (2013-2017). Dit onderdeel richt zich op De vraag aan welke eisen de populatie schelpdierbanken, en de verspreiding en samenstelling daarvan, moet voldoen, om te kunnen dienen als voedselbron voor schelpdier-etende vogels. De wetenschappelijke kwaliteitsborging door middel van het inhuren van Prof Dr. J. van der Meer als externe begeleider van het onderzoek.

Zowel de Noordzeekustzone als de Vlakte van de Raan (beiden Natura2000 gebieden langs de Nederlandse kust) hebben als belangrijk doel bij te dragen aan de voedselbeschikbaarheid voor schelpdier-etende vogels zoals met name zwarte zee-eenden. Bij beschikbaarheid gaat het niet alleen om het vaststellen van aanwezigheid van potentiele prooisoorten, maar ook om het onderzoek of deze soort al of niet aanwezig zijn in maten, op de juiste dieptes, en in de juiste dichtheden, om voor de vogels een realistische voedselbron te vormen. De combinaties van deze aspecten kunnen worden gebruikt om een complexe definitie van habitatgeschiktheid te  formuleren, die kan worden vergeleken met het (historische) voorkomen van mogelijke prooisoorten en het voorkomen van de vogels in de genoemde N2000 gebieden. Deze vergelijking kan een eerste indicatie opleveren voor in hoeverre voedsel de aanwezigheid van schelpdieretende vogels in deze gebieden bepaald. Tevens zal worden geanalyseerd hoe de consumptie van schelpdieren door schelpdieretende vogels, de populatie van die schelpdieren verandert door enerzijds directe effecten van sterfte, en anderzijds indirecte effecten van afgenomen competitie. Deze vraag is van groot belang voor de afweging of het zinvol is om vastliggende gebieden te sluiten omdat hier een geschikte voedselvoorraad voor vogels ligt, of dat de invloed van vogels op het voedsel, in samenhang met de seizoensveranderingen, zodanig groot is dat habitatgeschiktheid sterk dynamisch is binnen en tussen jaren.

Publicaties