Project

Validatie biofilter varkenshouderij (lokatie 1)

Vanuit de praktijk wordt de mogelijkheid geopperd om de emissie van geur, ammoniak en fijnstof uit mechanisch geventileerde stallen terug te dringen door inzet van biofiltratie in de vorm van biobedden. Biobedden zijn eind jaren tachtig beproefd als ammoniak- en geurreducerende techniek in stalgebouwen. Destijds is de techniek niet als emissie-arme techniek in de Rav opgenomen vanwege de gevoeligheid voor technische problemen.

Doelstellingen project

Het doel van het onderzoek is om op twee locaties met een varkensstal en één met een pluimveestal de werking van een biobed vast te stellen met betrekking tot de verwijdering van ammoniak, geur en fijn stof. Het meetprogramma zal op elke locatie minimaal de duur van een jaar hebben en uiterlijk 31 december 2014 zijn afgerond.

Aanpak en tijdspad

Op elke locatie zullen verdeeld over een tijdsperiode van minimaal een jaar metingen worden uitgevoerd van het ammoniak-, geur- en fijnstofrendement (zowel PM10 als PM2.5). Bij het uitvoeren van de metingen wordt aangesloten bij de meetprotocollen zoals die gebruikelijk zijn bij metingen die uitgevoerd worden in het kader van opname van een systeem in de Regeling ammoniak en veehouderij. Dit betekent onder andere dat gemiddeld eens per twee maanden een meting zal worden uitgevoerd.
Vanwege de mogelijk optredende processen van nitrificatie en denitrificatie zal ook een meting van de N2O (lachgas, sterk broeikasgas) concentratie van de lucht plaatsvinden; daarnaast zullen de CH4 (methaan, sterk broeikasgas) en CO2 concentraties worden gemeten. Verder zal bepaald worden wat het luchtdebiet is ten tijde van de metingen (m3 lucht/uur), aangezien het luchtdebiet een cruciale factor is die rendementen sterk kan beïnvloeden. Ook zal de drukval over het bed worden gemeten.
Tijdens elk bezoek zal het biobed visueel worden geïnspecteerd en zullen relevante gegevens worden genoteerd. Daarnaast wordt het biobedmateriaal (houtsnippers) bemonsterd en worden de monsters onderzocht op pH, ammonium, nitraat, nitriet, fosfaat, droge stof en asrest. Evenzo zal voor zover mogelijk het gevormde percolaat worden geanalyseerd en gekwantificeerd. De analyses worden uitgevoerd door het Milieulaboratorium van de Agrotechnology & Food Sciences Group van Wageningen UR.

Resultaten (beoogd)

De resultaten uit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van een emissiefactor voor ammoniak, geur en fijn stof en een systeembeschrijving voor het systeem. Concrete resultaten zullen zijn:

  • rapport
  • presentatie op studiedag/stakeholdersbijeenkomst
  • presentatie op congres