Project

Vangsten van haaien en roggen

In de Noordzee komen historisch ongeveer 25 soorten kraakbeenvissen (elasmobranchen) voor. Ze vertegenwoordigen een beperkte commerciële waarde en daarom is er nog relatief weinig onderzoek aan gedaan.

Het doel van dit project is om in samenwerking met Nederlandse vissers betrouwbare gegevens te verzamelen over hun vangsten van haaien en roggen.

Zelfs over basale biologische eigenschappen, verspreiding en populatieopbouw van deze groep is maar weinig bekend.De Elasmobranchen Werkgroep (WGEF) van International Council for the Exploration of the Sea (ICES) komt jaarlijks bijeen om alle informatie van haaien en roggen op een rijtje te zetten. Gedetailleerde informatie over verspreidingsgebieden ontbreekt. Door problemen met de identificatie van diverse soorten wordt de analyse extra bemoeilijkt.Begin 2009 heeft de EU het European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks aangenomen. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan dit haaienactieplan en onderschrijft daarmee de volgende doelstellingen:

  • Uitbreiden kennis over haaienvisserij, haaiensoorten en hun rol in het ecosysteem.
  • Waarborgen duurzaamheid van gerichte haaienvisserij.
  • Stimuleren samenhang tussen het interne en extern communautaire beleid voor haaien.

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in een Engelstalig rapport en ingebracht tijdens de jaarlijkse vergadering van de ICES Elasmobranchen Werkgroep (WGEF). Daarnaast worden het ministerie van EZ en andere belanghebbenden geïnformeerd.

Aanpak en tijdspad

Dit project bestaat uit twee onderdelen:
  1. Bijeenbrengen van visserijgegevens door het beschikbaar maken van historische kennis van vissers (via interviews) en de analyse van aanlandingsgegevens (inventarisatie per type tuig en maaswijdte).
  2. Inventariseren aanpassingen logboeken op registratie haaien- en roggenvangsten. 

Publicaties