Project

Vaststellen bestanden Kroonslak en Kreeft

De kroonslak (Queen conch), Strombus gigas, en de West-Indische kreeft (spiny lobster), Panulirus argus zijn de twee economisch belangrijkste " vis" soorten van St. Eustatius. De handvatten ontbreken echter voor doeltreffend beheer van deze soorten.

De kroonslak Strombus gigas,is één van de economisch meest belangrijke soorten in het Caribisch gebied, maar is in de meeste landen overbevist geraakt vooral in ondiepe wateren. The kroonslak is opgenomen in Appendix II van CITES.  Inzicht in de status van de kroonslak en van de kroonslakvisserij is echter nog zeer beperkt. In het deelproject “kroonslak” zullen de onderstaande zaken aandacht krijgen: verspreiding en voorkomen van de kroonslak, omvang visserij en samenstelling vangst, voortplantingsbiologie en evaluatie van de doeltreffendheid van de mariene reservaten voor bescherming en herstel van de kroonslak. De gegevens verzameld tijdens dit project zullen worden gebruikt voor het opstellen van een non-detriment finding om te zien of een kleinschalige, gereguleerde visserij duurzaam is.

De kreeft, Panulirus argus,  wordt sinds 1996 actief beschermd binnen twee reservaatgebieden maar dit is nooit geëvalueerd. Over de kreeftenvisserij, (voortplantings)biologie en de dichtheden en verspreiding van deze soort in de kustwateren van St Eustatius is zo goed als niets bekend. Dergelijke informatie is echter belangrijk om te bepalen wat de duurzaam toelaatbare vangst voor de soort kan zijn en of er sprake is van speciale habitats of gebieden voor deze soort. In deelproject “kreeft” zullen de bovenstaande zaken aandacht krijgen.

Deze tweedelige studie richt zich op een systematisch in kaart brengen van de visserij, voortplantingsbiologie en populatieopbouw van de kroonslak en kreeften.  Zodoende wordt een schatting gekregen van de huidige toestand van deze soorten rond St. Eustatius. De verzamelde data zullen een evaluatie mogelijk maken naar de doeltreffendheid van de huidige visreservaten in de bescherming en herstel van deze soorten.

Producten

Dit project levert verschillende rapporten en verslagen op, namelijk:

Conch:

  • MSc report Melanie Meijer zu Schlochtern “Distribution, abundance, fishery and reproductive biology of Conch (Strombus gigas) in the coastal waters of St Eustatius.”
  • Scientific report (non-detriment finding) on the status of Conch in order to decide on the development of a small scale sustainable fishery. A non-detriment finding needs to be reported to CITES if Statia want to develop a legal small-scale conch fishery

Kreeft:

  • MSc report Suzanne Poiesz “Distribution, abundance, fishery and reproductive biology of Caribbean spiny lobster (Panulirus argus) in the coastal waters of St Eustatius.”
  • Scientific report on the status of the Caribbean spiny lobster to support management in achieving a sustainable fishery.

Publicaties