Project

Veehouderijsystemen voor gezonde dieren en mensen

Dit project richt zich op het ontwerpen van duurzame veehouderijsystemen die leiden tot een betere diergezondheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meewerkende publiek-private omgeving.

Deelproject 1a is een samenwerkingsproject met KB II, gericht op het gestructureerd ontwerpen van veehouderijsystemen. Dit om te onderzoeken of systemen mogelijk zijn waar dieren gezond zijn en blijven, risico’s voor de volksgezondheid klein zijn en die voldoen aan alle duurzaamheidseisen waar systemen over 5 à 10 jaar aan moeten voldoen.

In het KBVI deelproject 1b wordt onderzocht hoe de governance voor realisatie van dergelijke systemen zou kunnen worden georganiseerd. Veehouderijsystemen voor gezonde dieren en mensen moeten altijd in hun omgevingscontext worden bezien. Het gaat in dit project over (het beperken van) risico’s, die in specifieke realisatieprocessen ook altijd risico-verdelingsvraagstukken opleveren. De governance van vernieuwing in de veehouderij rond het beperken én verdelen van risico’s is een nieuw thema.

Resultaten 2012

Concreet is uitgevoerd en opgeleverd in 2012:

  • Morfologisch functiediagram onderzoekers (geput uit voorgaande projecten + aanvullingen)
  • Twee ontwerpstrategieën
  • Een intensief vijfdaags ontwerpatelier met externe stakeholders
  • Twee ontwerpen voor varkenshouderij met een goede diergezondheid, beperkte risico’s voor de volksgezondheid én beantwoordend aan andere doelen van duurzaamheid voor de komende tien jaar.
  • Verslag van het ontwerpatelier, inclusief illustraties

Beoogd eindresultaat

Wetenschappelijke output deelproject 1b

  • Wetenschappelijk paper over governance (deelproject 1b) - 2013
  • Eén congresbijdrage
  • Samenvatting van resultaten en bevindingen voor communicatie doeleinden

Werkwijze

Deelproject 1a. Integratie van kennisbronnen en herontwerpen (2012-2013)

In drie iteraties, met een toenemende mate van detail, worden ontwerpen gemaakt van veehouderijsystemen voor een betere diergezondheid en volksgezondheid. Dit wordt verder uitgewerkt in het werkplan voor KBII.

Deelproject 1b. Governance (2012-2013)

Onderzocht wordt wat er nodig is in termen van publiek en privaat handelen om in de veehouderij een beweging op gang te brengen richting systemen als die in dit project worden ontwikkeld. Dit loopt parallel aan deelproject 1a.

Met een systeemanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke belemmeringen er zijn om ervaring op te doen met alternatieve ontwerpen voor een betere diergezondheid en hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Publicaties