Project

Veerkracht ecosystemen

Om uitspraken te doen wat betreft de toekomstige ontwikkeling van natuurkwaliteit in Nederland, de rol van individuele drukfactoren zoals milieucondities en de afweging van natuur ten opzichte van andere functies en belangen, wordt gebruik gemaakt van het model de Meta-Natuurplanner 2.0.

Doelstelling

Maar hoewel de Meta-Natuurplanner 2.0 een antwoord kan verschaffen op de meeste vragen, kan het geen uitspraken  veerkracht ofwel de mate waarin een ecosysteem en de daarvoor typerende soorten in staat is om verstoringen op te vangen.

Wanneer het mogelijk is om ecologische veerkracht van ecosystemen te kwantificeren en handvatten te ontwikkelen waarmee deze door beheer en ruimtelijke planning versterkt kan worden, levert dit een belangrijke bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de natuur. Hoe bestendig zijn ecosystemen tegen grote, snelle verstoringen, veroorzaakt door klimaatverandering?

Doel van het project is een indicator te ontwikkelel die de ecologische veerkracht op nationale schaal uitdrukt.  Hierbij staan twee vragen centraal: 1) Leidt een hoge functionele biodiversiteit uitgedrukt in respons- en effect diversiteit tot een groter adaptief vermogen? En 2) Biedt een hoge heterogeniteit van natuurgebieden en het omringende landschap ruimte aan een grotere functionele diversiteit en draagt heterogeniteit daarmee bij aan het adaptief vermogen?

Werkwijze

Het project wordt onderverdeeld in de volgende fasen:

  1. Analyse indicator veerkracht voor ecosysteemtype bos
  2. Verkenning implementatie module Veerkracht in Meta-Natuurplanner 2.0
  3. Verslaglegging

Beoogd resultaat

Het resultaat is een Meta-Natuurplanner 2.0 die de relatie tussen de veerkracht van ecosystemen enerzijds en de duurzame aanwezigheid van zeldzame soorten anderzijds op nationale schaal in beeld brengt.

Dit is belangrijk voor natuurbeleid en ruimtelijke planning om inzicht te verkrijgen in de meerwaarde van dit begrip voor toekomstig beleid. Dit heeft mede te maken met de voorspelde toename in verstoringen, gerelateerd aan het veranderende klimaat.