Project

Veerkracht productiedieren

Diergezondheid en vatbaarheid voor ziekten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van duurzame dierlijke productiesystemen. Verschillende kennisdomeinen zetten strategieën in om diergezondheid van bedrijfsmatig gehouden dieren te begrijpen en daarmee te verbeteren. Een gezonde veestapel is economisch gunstig en dierziekten en zoönosen hebben een enorme impact hebben op de maatschappij.

Om in een vroeg stadium afwijkingen of aantasting van diergezondheid te detecteren bestaat een groeiende behoefte aan variabelen om diergezondheid objectief te kunnen meten.

Het hoofddoel van dit project is om de veerkracht van productiedieren te kwantificeren aan de hand van één of meerdere variabelen die continu en eenvoudig meetbaar zijn aan het dier. De veerkracht geeft aan hoe goed een individueel dier in staat is om met eventuele verstoringen om te kunnen gaan en de homeostase te handhaven.

De grootte van de veerkracht wordt bepaald door het moment, de tijdsduur en ernst van het optreden van de ziektesymptomen te meten bij variatie van houderij omstandigheden en na experimentele infectie in combinatie met de snelheid van herstel na infectie. Grootste veerkracht hebben de dieren die in staat zijn gezond te blijven na infectie. In dit onderzoek is gekozen voor het varken als modeldier om de hypothesen te toetsen.

Aanpak en tijdspad

  • 2011-2012: operationeel maken van meetsysteem, data acquisitie en data processing
  • 2013: effect houderij omstandigheden
  • 2014: experiment met infectiemodel

Resultaten

Dit onderzoek levert een methode op die inzicht geeft in hoe goed individuele dieren in staat zijn met verstoringen om te kunnen gaan en hun homeostase te handhaven. Zo kunnen we in een heel vroeg stadium bij dieren constateren of er sprake is van een verminderde “veerkracht” en kunnen we bijsturen voordat er sprake hoeft te zijn van ziekte. Daarnaast kunnen we effecten van invloeden van buitenaf op het dier, door bijvoorbeeld houderij omstandigheden, te kwantificeren aan de hand van een mogelijke verandering van de veerkracht.  

Het bijsturen gebeurt zeer zorgvuldig en evidence based en is gericht op gezondheid en handhaving van de homeosotase. Dit leidt tot een efficiënt productiesysteem en de ontwikkeling van diergerichte houderijsystemen met gereduceerd medicijngebruik.


Publicaties