Project

Veiligheidsbuffer Oesterdam

In de Oosterschelde is door de aanleg van de stormvloedkering sprake van zandhonger. Het getij is verminderd, waardoor het evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Bij rustig weer bouwt het intergetijdengebied zich niet meer voldoende op, terwijl er wel afbraak optreedt tijdens stormen. Hierdoor neemt het oppervlak van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde af en wordt tevens de droogvalduur van het intergetijdengebied verkort. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuurlijke kwaliteit van het gebied.

De zandhonger in de Oosterschelde, dit is de continue erosie van intergetijdengebieden (slikken, platen), vormt een bedreiging voor het N2000 gebied Oosterschelde. Intergetijdengebieden verdwijnen langzaam waardoor kwalificerende soorten, met name steltlopers, op termijn niet langer in staat zijn het gebied als foerageergebied te gebruiken, en dientengevolge in aantallen zullen afnemen.

Het hoofddoel van het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is om het foerageer- en rustgebied in stand te houden voor de komende 25 jaar bij de Oesterdam. Hiervoor is in 2014 een deel van de Oesterdam gesuppleerd met zand. In het project Veiligheidsbuffer Oesterdam wordt de ontwikkeling van deze suppletie onderzocht en gemonitord. De abiotische (hydrodynamiek, morfodynamiek) en biotische monitoring van de veiligheidsbuffer is zo uitgewerkt dat kennis van de relatie tussen abiotiek en ecologisch functioneren wordt ontwikkeld. Het (herstel van) ecologisch functioneren van verschillende delen van de suppletielocatie (incl. het niet gesuppleerde centrale deel) wordt inzichtelijk gemaakt door monitoring van bodemleven (microphytobenthos, bodemdieren) en vogels.

Met het project Veiligheidsbuffer Oesterdam doet Wageningen Marine Research kennis op over het ecomorfologisch functioneren van estuariene ecosystemen en hoe deze gebieden optimaal en duurzaam kunnen beheerd en beschermd worden op basis van Building with Nature concepten. Dit is belangrijk wil Building with Nature ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden in het reguliere beleid en beheer van deze ecosystemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CoE consortium, waarin naast Wageningen Marine Research, ook Hogeschool Zeeland (penvoerder), Deltares, NIOZ en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd zijn.

Publicaties