Project

Veranderende natuur

Het natuurbeleid heeft behoefte aan handvatten om de gevolgen van klimaatsverandering  en weersextremen beter op te kunnen vangen, zoals ruimtelijke randvoorwaarden voor veerkracht en risicospreiding. In 2017 wordt een theoretisch raamwerk ontwikkeld op basis van concepten om de adaptieve capaciteit van natuurgebieden te vergroten, zodat ecosystemen in staat zijn veranderingen te tolereren en zich te herstellen van verstoringen. Het theoretisch raamwerk zal ingaan op het mogelijke belang van ruimtelijke heterogeniteit, een hoge soortenrijdom in metacommunities en  de trade-of tussen connectiviteit en heterogeniteit. Daarnaast worden de mogelijkheden voor verdiepend onderzoek via pilotprojecten en modelsimulaties verkend.  

Er is een groeiend inzicht dat natuur veel dynamischer en onvoorspelbaarder is dan gedacht. De recente ervaringen met klimaatverandering illustreren dit. Door klimaatverandering zullen ecosystemen veranderen, zal de frequentie van verstoringen door weersextremen toenemen en wordt de soortensamenstelling minder voorspelbaar.  Een ander recent inzicht is dat veel ecosystemen juist enige mate van dynamiek nodig hebben om zich ook in de toekomst aan te kunnen blijven passen aan verstoringen. De opgave is om robuuste veerkrachtige natuursystemen te ontwikkelen, die in staat zijn veranderingen te tolereren en zich te herstellen van verstoringen.

Het project heeft de volgende doelstellingen. Inzicht ontwikkelen in hoeverre de grootte, connectiviteit en heterogeniteit van natuurgebieden en het omringende landschap bij kunnen dragen aan de soortendiversiteit in metacommunities bij verschillende niveaus van dynamiek.

Het bieden van handvatten voor het natuurbeleid om de gevolgen van klimaatsverandering  en weersextremen beter op te vangen (doorkijk >10 j), zoals het ontwikkelen van ruimtelijke randvoorwaarden voor veerkracht en risicospreiding.

Publicaties