Project

Verankering Groen & Leefomgeving in Interdepartementale beleidsthema’s

Het kabinet staat voor de taakstelling om economische groei te waarborgen en sterker uit de crisis te komen. Naast het sectorenbeleid en de Green Deals neemt DG N&R hiertoe verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze kabinetsdoelstelling door enerzijds natuurlijke rijkdommen op peil te houden door natuurinclusieve ontwikkeling (beleidsopgave Directie N&B – werkplan 2012) en anderzijds door de ruimtelijke aspecten te organiseren ten behoeve van economische ontwikkeling (Directie RRE – strategische agenda). Want duurzaam water- en landgebruik en optimaal leefomgevingskwaliteit zijn cruciaal om economische groei op nationaal niveau te realiseren.

Het is duidelijk dat de doelen van RRE op vlak van integratie andere beleidsdossiers breder is dan deze van N&B. Wat N&B betreft is het de ambitie het ‘natuurdoel’ te integreren in sectorale ontwikkelingen op vlak van landbouw, visserij, gezondheidszorg, waterveiligheid etc... (kortom 1 aspect integreren in meerdere beleidsdossiers) Voor RRE is het de focus om naast natuur, ook economie, landbouw en energie te integreren, en dit met name in het ruimtelijke beleid. (kortom 4 aspecten integreren in 1 type van beleidsdossier, nl. ruimtelijk beleid).


Publicaties