Project

Verantwoord achterwege laten van ingrepen

Recent heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het verbod op ingrepen bij pluimvee al per 1 januari 2015 in te laten gaan. Bepaalde ingrepen zijn vooralsnog toegelaten, maar moeten op zo kort mogelijke termijn overbodig worden. Tot op heden zijn daar onvoldoende aangrijpingspunten voor.

Doelstellingen project

Belangrijke activiteiten zijn: (a) onderzoek naar de mogelijkheden om snavelbehandeling bij hanen uit de vermeerderingssector achterwege te laten; (b) managementhandboek voor alle schakels en deelsectoren beschikbaar hebben en breed verspreiden; (c) voorlopers volgen en evaluatie uitvoeren, inclusief implementatie onderzoeksresultaten. Dit onderdeel is zowel bij leghennen als vleeskuikenmoederdieren al gestart; (d) stimuleren diergericht ontwerpen in samenhang met onderdeel 6.1 uit de PPS; (e) managementmaatregelen om snavelbehandelen bij kalkoenen te voorkomen; (f) onderzoek naar alternatieven voor het amputeren van sporen en teenkootjes bij hanen, bv naar mogelijkheden om de nagels te knippen; (g) onderzoek naar koppels met onbehandelde hanen irt belangrijke managementfactoren; (h) Onderzoek naar (paar)gedrag in kleine groepen (i) onderzoek naar voorkomen van verenverlies, zodat de hen beter beschermd is; en (j) andere identificatiemethoden of andere (mildere) behandelmethoden voor het knippen van kammen. In 2013 wordt met name ingezet op (c): het volgen van voorlopers en (f) alternatieven voor amputeren teenkootjes. Voor (c) betreft dit het monitoren van bedrijven die werken met onbehandelde leghennenkoppels, het rapporteren van onderzoek naar het houden van onbehandelde vleeskuikenmoederdieren en het uitvoeren van metingen op een commercieel legbedrijf waar het effect van de aan/afwezigheid van strooisel in de vroege opfokperiode op pikken en veerschade wordt gemeten. Voor (f) betreft dit het waarnemen van paargedrag van vleeskuikenouderdieren in kleine groepen. Doel is om aanwijzingen te krijgen over mogelijkheden  om hanen zonder geknipte tenen te houden en een eventuele aanzet voor vervolgonderzoek te geven.

De plannen worden afgestemd met Breed4Food (AF-12018), aangezien de fokkerij een zeer belangrijke schakel is bij het oplossen van dit vraagstuk. Indien het lukt om via fokkerij een dier met minder schadelijk pikgedrag en rustiger paargedrag te fokken, zal dit de mogelijkheden voor het verantwoord achterwege laten van ingrepen bevorderen.

Aanpak en tijdspad

De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee, bestaande uit vertegenwoordigers van de pluimveesector, de Dierenbescherming en het Ministerie van EZ, heeft een Plan van Aanpak opgesteld met twee sporen:

  1. hoe bereiken we dat de ingrepen uiterlijk per september 2021 of zoveel eerder als mogelijk niet meer nodig zijn en zonder al te grote gevolgen voor dierenwelzijn achterwege kunnen blijven;
  2. zoeken naar mildere behandelmethoden met behoud van effectiviteit van de behandeling.
Hierop wordt ingezet als op basis van de resultaten tot 2017 een verbod per 2021 niet haalbaar wordt geacht. Voor onderzoek en sector zelf zijn acties benoemd. Dit project betreft het onderzoeksdeel uit het eerste spoor (periode 2012-2016 in Plan van Aanpak). Het plan is gericht op een houderij zonder ingrepen voor leghennen, ouderdieren en kalkoenen in een tijdsbestek van 10 jaar (2021), met tussentijdse evaluatiemomenten na 2,5 jaar.  Recent heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het verbod op ingrepen bij pluimvee al per 1 januari 2015 in te laten gaan. Of en hoe de overheid invulling aan de motie geeft is nog niet bekend. Een versnelde ingangsdatum zal invloed hebben op de planning.

Resultaten

In 2013 wordt ingezet op onderdeel (c) en onderdeel (f) zoals boven genoemd. Onderdeel (c) heeft een mogelijke doorloop in 2014.

Methoden en werkwijzen waarmee ingrepen overbodig gemaakt kunnen worden. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in het managementhandboek per schakel en samengevat in publicaties voor de vakpers en in wetenschappelijke publicaties.