Project

Verbeterde modelmatige berekening penetratie in sediment

Ontwikkeling van nieuw Nederlands blootstellingsscenario voor de aquatische risicobeoordeling (sloten). Onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer gegevens over sedimenteigenschappen.

Doelstelling

In Nederland zijn onvoldoende gegevens over sedimenteigenschappen beschikbaar. Deze zijn echter wel van belang voor de modelmatige berekening van penetratie in het sediment (hoofdzakelijk in de bovenste centimeters). Zo ook voor de blootstellingsconcentraties in het water.

Op Europees niveau wil de EFSA in de loop van 2013 starten met het ontwikkelen van richtlijnen voor de risicobeoordeling van sediment bewonende organismen.

Doel van dit project is het onderzoeken van de kansverdeling van sedimenteigenschappen van Nederlandse sloten. En hoe beïnvloeden deze sedimenteigenschappen de hoogte, tijdstip en tijdsduur van de concentratie in het water en sediment van de blootstellingsscenario’s voor Nederlandse en EU registratie van gewasbeschermingsmiddelen?

Plan van aanpak

In het eerste jaar vindt het uitzoeken van de bemonsteringsstrategie plaats, naast het bemonsteren van een beperkt aantal locaties. De bestaande monstertechniek wordt verbeterd en getest. De parameters van dit beperkte aantal locaties meten de onderzoekers in het lab. In het tweede jaar breiden ze de bemonsteringen en metingen uit. In het derde en laatste jaar wordt de doordringing van een voorbeeldstof in geselecteerd sediment gemeten, als functie van de diepte.

Resultaten

Er volgt een rapport met de volgende verwachte resultaten

  • Gekwantificeerde sedimenteigenschappen in Nederland, als functie van diepte, ruimte en seizoen (eind 2014)
  • Verbeterde techniek voor bemonstering van sediment (eind 2013).
  • Gemeten concentratieprofiel van een voorbeeldstof in sediment, vergeleken met initiële berekeningen met TOXSWA (eind 2015).

Eind 2013 wordt een notitie opgeleverd waarin de verbeterde bemonsteringstechniek wordt beschreven en de resultaten van de eerste sedimentmonsters.