Project

Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land

Om de toestand van de natuur te volgen heeft het PBL behoefte aan een goede set van graadmeters voor verschillende kijkrichtingen of natuurwaarden-orientaties: voor vitale/biodiversiteitsnatuur, belevingsnatuur, functionele natuur en –in veel mindere mate- inpasbare natuur.

Doelstelling

De graadmeters die gebruikt worden voor biodiversiteitnatuur, zijn deels nog gestoeld op de oude EHS-systematiek van natuurdoeltypen ipv op die van SNL/Natura2000. Die voor het agrarisch gebied voldoen nog niet aan de PBL-kwaliteitseisen. Voor belevingsnatuur ontbreken indicatoren.

Het doel is graadmeters met kwaliteit status A te ontwikkelen die de trend in kwaliteit van de (terrestrische) natuur in natuur- en agrarisch gebied kunnen beschrijven. Voor de invalshoek intrinsieke waarden van biodiversiteitnatuur zijn de beleidsdoelen voor Natura2000, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), EU biodiversity action plan (EU-BAP 2020) en Convention on Biological Diversity (CBD) daarbij prioritair. Daarnaast zijn indicatoren voor ecosysteemdiensten en belevingsnatuur prioritair.

Beoogd resultaat

Een goede set van graadmeters met kwaliteitstatus A om de natuur te volgen voor het Planbureau Leefomgeving  voor verschillende kijkrichtingen of natuurwaarden-orientaties:

  • voor vitale/biodiversiteitsnatuur,
  • belevingsnatuur,
  •  functionele natuur en
  •  –in veel mindere mate- inpasbare natuur.

Werkwijze

In 2012 ligt de prioriteit op het vergroten van de aansluiting van lokale doelrealisatie graadmeter bij het beleid. In hoeverre is de graadmeter af te stemmen op de te verwachte wijzigingen in het SNL-monitoring systeem en op de graadmeter High Nature Values? Hier lijkt samenwerking mogelijk met beleidsondersteunend onderzoek (BO) .

  • Het verkrijgen van status A voor de graadmeter ‘natuurkwaliteit agrarisch gebied’ is belangrijk.
  • Het ontwikkelde prototype geschikt maken voor PBL- toepassingen
  • Deze methodiek zo toe passen om per provincie gevens te presenteren
  • Plan van Aanpak voor Belevingsgraadmeter 
  • Het project start met een gedetailleerd plan van aanpak voor het gehele project.