Project

Verbetering MNP

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. De Model for Nature Policy (MNP) is één van deze zogenaamde kerninstrumenten en is gericht op het berekenen van biodiversiteit. De MNP berekent de duurzaamheid van individuele soorten en aggregeert deze tot de uiteindelijke biodiversiteitsmaat. Verbetering van de MNP richt zich op borging ten behoeve van modelkwaliteit en op zowel technische als inhoudelijke verbeteringen.

De MNP bepaalt de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. Resultaten worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. Het model is de laatste jaren veelvuldig toegepast op nationale en provinciale schaal voor zowel signalering, beleidsevaluatie als verkenningen.

De afgelopen jaren hebben enkele evaluaties met betrekking tot het gebruik van de MNP voor balansen en verkenningen geleid tot aanbevelingen voor de wetenschappelijke versterking en een betere aansluiting op het nieuwe natuurbeleid. In 2017 is het model op kwaliteitsstatus A gebracht.

Het huidige project richt zich op de realisatie van kwaliteitsstatus A+. Hiervoor is onder meer in 2017 een onzekerheidanalyse uitgevoerd. Hierin is een aantal punten naar voren gekomen die dit jaar opgelost of beschreven gaan worden. Een van die punten is dat de onzekerheidsanalyses erg veel tijd kosten. Door het model dit jaar te migreren naar een computercluster zal de doorlooptijd van (onzekerheids)analyses verkort worden. Hiermee wordt het in de toekomst ook mogelijk om onzekerheidsmarges mee te geven aan de resultaten. Daarnaast zal een verdere uitbreiding van het model plaatsvinden, waarmee klimaatveranderingen in de scenarioanalyses meegenomen kunnen worden. Bij elk van de ontwikkelde concepten wordt gezocht naar optimale balans tussen credibility, saliency en legitimacy (geloofwaardigheid, nut en relevantie).

Publicaties