Project

Verbetering beweidingsdata via sensoren en satellieten

Beweiding door melkvee wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Consumenten willen graag zuivelproducten van koeien die in de weide hebben gestaan. En de emissie van ammoniak blijkt bij beweiden een stuk lager te zijn dan bij dieren in de stal. Stichting Weidegang is opgericht om beweiding te stimuleren en bij te dragen aan de borging van Weidemelk certificaten.

Gegevens over beweiding worden nu verzameld door zuivelbedrijven en door het CBS via de jaarlijkse Landbouwtelling. Bij beide sporen speelt registratie door de veehouder een hoofdrol. Voor een goede borging van de kwaliteit van het product en van de natuur is er behoefte aan aanvullende informatie vanuit een onafhankelijke bron, die jaarlijks beschikbaar is. Dit projectvoorstel beschrijft het onderzoek of informatie van bewegingssensoren en satellietbeelden daarvoor bruikbaar is.

Om de gegevens te kunnen gebruiken in de emissieberekening met NEMA voor 2019, moeten ze voor de zomer 2020 beschikbaar zijn. Met bovenstaande gegevens kan mogelijk ook in beeld gebracht worden of bedrijven meer weiden dan de verplichte hoeveelheid voor het Weidemelk certificaat.

Bij bewegingssensoren gebruiken we een informatie bron, die op veel bedrijven al aanwezig is. De koeien hebben een sensor in hun oor of om hun poot, die de activiteit van het dier continu registreert. Veehouders gebruiken deze informatie nu vooral voor controle van de gezondheid. Maar waarschijnlijk kunnen we uit het bewegingspatroon ook afleiden hoe lang de dieren in de weide zijn geweest.

De nieuwste satellieten kunnen via infraroodmetingen zien hoe groen het grasland is: meer groen betekent meer gras. Door de opeenvolgende wekelijkse metingen achter elkaar te zetten, zie je als het ware het gras groeien, en vervolgens weer verdwijnen als gevolg van maaien of beweiden. Resultaat is een overzicht van percelen met hun maai- en weidemomenten. Deze gegevens zijn vanaf 2012 landsdekkend beschikbaar gekomen, door aanschaf via de rijksoverheid. Onlangs heeft RVO opdracht gegeven aan NEO om te onderzoeken of deze data bruikbaar is voor controles in het kader van de GLB subsidies. Verder werkt WENR al enkele jaren aan de ontwikkeling van de Groenmonitor, waarmee bv. droogtestress in beeld kan worden gebracht, of percelen die ingezet worden in beheerpakketten.

Beide aanvullende databronnen zijn in deze offerte begroot en kunnen in het voorjaar 2020 opgepakt en uitgevoerd worden. De uitvoering vindt plaats door onderzoekers van WENR, in samenwerking met deskundigen rond beweiding en sensordata van Wageningen Livestock Research (WLR). De eerste resultaten kunnen in het begin van de zomer beschikbaar komen.

In onderstaand projectvoorstel schetsen we eerst de achtergrond van de huidige beweidingsgegevens, de gewenste verbeteringen en vervolgens de voorgestelde aanpak voor bewegingssensoren en voor satellietbeelden.

Publicaties