Project

Verbetering bodemkwaliteit in de maïsteelt

De maïsteelt neemt in Nederland eenderde deel van het akkerbouwareaal in. Maïs draagt bij tot een goede werking van de mineralencyclus, maar resulteert ook in verlies van mineralen en een afname van de bodemkwaliteit. Gecombineerd met een door regelgeving gelimiteerde bemesting resulteert dit in teruglopende opbrengsten van de maïs.

Doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe innovatieve teeltmethoden van maïs die de voordelen van de maïsteelt behouden of vergroten en de nadelen wegnemen. Hierbij richt het onderzoek zich op het verbeteren van de bodemkwaliteit. Ook speelt het in op de klimaatproblematiek.

Doelgroepen zijn de primaire producenten van maïs, loonwerkers, machinebouwers, leveranciers en diverse overheden. Dankzij dit project en de daaraan verbonden projecten kan vernieuwing van het handelingsperspectief voor een meer duurzame maïsteelt met verbetering van bodemkwaliteit een impuls krijgen.

Werkwijze

Om de voordelen van maïs te handhaven of zelfs te verhogen en de nadelen te elimineren, is het onderzoek opgedeeld in drie onderdelen:

  • het meerjarig beproeven van minimale en niet-kerende grondbewerkingssystemen;

  • het onderzoeken van mogelijk aantrekkelijke en duurzame combinaties voor dubbelteelt;

  • het maken van een digitale beslisboom die te maken keuzes ondersteunt.

Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken al geruime tijd aan systemen voor het verduurzamen van maïsteelt. Zij doen dit op diverse grondsoorten en samen met de praktijk: de biologische en gangbare sector. Hierdoor is een expertisenetwerk ontstaan van loonwerkers, machinebouwers en uittestende boeren. Gecombineerd met gerichte kennis over fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit, worden oplossingen in systeemcontext geplaatst.


Resultaten

Uitkomst is een innovatief handelingsperspectief voor maïsteelt in combinatie met grasland of andere tussenteelten, gericht op behoud van de productiviteit en verbetering van de bodemdiensten. Door de koppeling met diverse projecten en demo's wordt gezorgd voor verdere verdieping en een sterke interactie tussen onderzoek en praktijk. Ook stroomt zo kennis over nieuwe technieken en strategieën snel door naar de praktijk en naar beleid. In 2012 is onder meer de digitale beslisboom voor snijmaïs online gegaan op www.beslisboomsnijmais.nl.

Ook zijn projectresultaten en ecologische, economische en sociale duurzaamheidsprestaties bediscussieerd met boeren, stakeholders en beleidsmakers.

Publicaties