Project

Verdeling HA toeslagen GLB

In november 2017 is het project Verdeling van de toeslagen van de eerste pijler van het GLB over landbouwbedrijven in de EU (BO-20-017-044-LEI) van start gegaan. Het kon in 2017 niet worden afgerond  omdat data van de EC over de verdeling van de toeslagen over landbouwbedrijven in het financiële jaar 2016 nog niet beschikbaar waren. Afgesproken is toen om in 2018 aanvullende financiering te verlenen om het project in 2018 af te ronden. In een bijeenkomst met de opdrachtgever op 22 februari is de wens uitgesproken om ook een Engelstalige versie van het rapport te maken.

In deze studie is een analyse gemaakt van de verdeling van de toeslagen van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over landbouwbedrijven in de EU28. Deze verdeling laat een onevenwichtig beeld zien: in 2015 ontving 81% van de EU-boeren 20% van de toeslagen. Landbouwbedrijven die weinig toeslagen ontvangen hebben doorgaans minder hectares dan bedrijven die veel toeslagen ontvangen. De onevenwichtige verdeling van toeslagen ontstaat doordat de groep boeren met weinig hectares in de EU28 veel groter is dan de groep met veel hectares.

Publicaties