Project

Vereenvoudige welzijnsmonitor vleeskalveren

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om dierenwelzijn te bevorderen en bovenwettelijke maatschappelijke prestaties op dit terrein te belonen. In dit verband is er grote behoefte aan methoden om het welzijn van (landbouwhuis)dieren objectief en op een eenduidige manier vast te stellen.

Doelstellingen project

Is het (vereenvoudigde) protocol bruikbaar om het welzijn op het primaire vleeskalverbedrijf te meten en kan op basis van deze metingen een advies gegeven worden aan de kalverhouder, en wat zijn de effecten van het adviseren op basis van de metingen.

Aanpak en tijdspad

Eind 2009 heeft Welfare Quality┬« haar resultaten opgeleverd, onder meer in de vorm van gebundelde welzijnsprotocollen voor pluimvee (leghennen en vleeskuikens), varkens (zeugen en vleesvarkens) en runderen (melkkoeien, vleesvee en vleeskalveren). Aan het protocol voor vleeskalveren is nog tot eind 2011 verder gewerkt door het consortium met partners uit Itali├ź, Frankrijk en Nederland (zie hierboven), en de versie die in dit onderzoek is opgeleverd vormt de basis voor herziene protocollen die WQ in 2012 zal vrijgeven.
Het regelmatig meten van het niveau van welzijn van landbouwhuisdieren met behulp van de protocollen die in WQ zijn ontwikkeld is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Er is daarom in 2011 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot vereenvoudigde protocollen. In de kalversector is tijdswinst te boeken zonder teveel aan kwaliteit in te boeten door een aantal (gedrags)waarnemingen minder lang uit te voeren (zie van Reenen et al., 2012). Of een dergelijke vereenvoudiging ook onder praktijkomstandigheden toegepast kan worden is nog onbekend. In algemene zin bestaat de behoefte om het meten van het welzijn van vleeskalveren met behulp van een dergelijke (vereenvoudigde) methode te beproeven in de praktijk.
Wageningen UR is primair verantwoordelijk voor de (statistische) analyse van de gegevens, en het opstellen van rapportages over de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden teruggekoppeld aan de begeleidingscommissie die is ingesteld. Op basis van de opmerkingen kan het protocol, de werkwijze of de advisering worden aangepast.

Resultaten

  • halfjaarlijkse rapportages
  • eindrapportage