Project

Vereenvoudiging GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vormt het grootste beleidsterrein binnen de EU, zowel in termen van budgetten als in de omvang van beleid en reguleringen. Het GLB is een complex stelsel dat veel administratie met zich meebrengt. Dat geldt voor de boeren, maar ook voor de nationale overheden en de Europese Commissie. Dit project is gericht op vereenvoudiging van het GLB en loopt tot eind 2015.

Eurocommissaris Hogan geeft het onderwerp vereenvoudiging 'top-priority'. Het GLB wordt nu door Hogan gezien als ‘te complex’ en ‘te ingewikkeld om mee te werken’, waardoor de behoefte aan vereenvoudiging groot is geworden. Hij heeft hiervoor binnen de EUorganisatie zelf een proces opgestart. Tegelijkertijd vraagt hij aan de lidstaten om dit onderwerp goed op te pakken en samen met stakeholders voorstellen uit te werken. Dit vormt tevens aanleiding voor het ministerie van EZ om onderzoek te laten doen over mogelijkheden voor het vereenvoudigen van het GLB.

Het project is ingedeeld in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het observeren en analyseren van de externe consultatie in de vorm van een seminar op 12 februari 2015. Op dit seminar worden drie workshops parallel gehouden, over i) Markt en prijsbeleid; ii) Directe betalingen, en iii) het Plattelandsbeleid (POP). De resultaten uit de eerste fase worden op donderdag 19 februari aan EZ aangeboden in de vorm van een notitie. De tweede fase zal in overleg met EZ worden uitgewerkt.

Op dit moment zijn er twee opties:
Optie 1 was in eerste instantie het analyseren van voorstellen die de Eurocommissaris in de loop van het voorjaar naar buiten zou brengen. Maar er is een kans dat de Eurocommissaris pas later in het jaar zijn voorstellen naar buiten brengt. In dat geval kunnen we deze voorstellen niet meenemen, en daar is optie 2 voor bedoeld.
Optie 2 is dat we een analyse maken van het huidige GLB en de uitkomsten van de consultatie en analyses. Dit is een verdiepingsslag ten opzicht van fase 1, waarbij meer naar de gehanteerde principes in het GLB wordt gekeken. Op dit moment is dit de meest waarschijnlijke koers voor fase 2.

Deliverables

In eerste instantie is het product een tussentijdse notitie voor EZ als bijdrage aan de brief die eind februari aan de EC moet worden verstuurd.

Voor de tweede fase is nog niet besloten welk product er komt. Een LEI-rapport is wel een waarschijnlijk product op het einde.

Publicaties