Project

Vergroening GLB en invulling Ecological Focus Area's (HD3520)

Dit jaar moet staatssecretaris Dijksma aangeven hoe de nationale implementatie van de vergroening van het Europees landbouwbeleid wordt ingevuld. Onderdeel daarbij is de invulling van de maatregel over Ecological Focus area's. Deze maatregel kan per individueel bedrijf of met een groep boeren (collectief) worden ingevuld. De EFA-maatregel is primair gericht op natuur en biodiversiteit. Alterra heeft hier (met anderen)  in december een advies over uitgebracht. Maatschappelijke inbedding van natuur, dus naast ecologische waarde ook gebruik en beleving van natuur, is van belang voor draagvlak en lange termijn houdbaarheid. De rijksadviseur Landschap (Erik Luiten) vindt het belangrijk dat de vergroening van het GLB ook bijdraagt aan de landschapskwaliteit in brede zin en wil de Staatssecretaris over dit onderwerp adviseren. Hij heeft hiertoe WING opdrachtgegeven om in 2 gebieden ontwerpend onderzoek te doen naar de collectieve invulling van de EFA maatregel. WING wordt in deze opdracht bijgestaan door Alterra en Terra Incognita.

In 2014 wordt de nationale invulling van de vergroening van het Europese landbouwbeleid concreet. Boeren moeten 5% van hun areaal bestemmen als zogenaamde 'Ecological Focus Areas' (EFA) Dit kan individueel maar ook met een groep boeren (collectief).  In voorliggend project zal door middel van twee concrete, representatieve case study gebieden, de EFA-maatregel en de collectieve aanpak ervan uitgewerkt worden. Op die manier laat het project op practische wijze zien hoe de EFAmaatregel effectief kan worden toegepast, niet alleen ten behoeve van natuur en biodiversiteit maar ook voor landschappelijke waarden.

Deliverables

  1. worddocument met groslijst van organisaties
  2. excelsheet in vorm van database
  3. vlot leesbare notitie met relevante bevidningen uit vergelijkende analyse + organisatietypologie
  4. presentatie tijdens sessie met beleidsmedewerkers om de bevindingen van de vergelijkende analyse te toetsen en te delen.
  5. goed leesbare notitie met voornaamste bevindingen uit diepgaandere analyse en aanbevelingen voor de regio Noordwest.
  6. reflectiesessie met sleutelactoren Noordwest

Publicaties