Project

Vergroening en administratieve lasten

Het Ministerie van EZ heeft Wageningen Economic Research gevraagd een schatting te maken van de kosten en administratieve lasten van Vergroening. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat zij hierover begin 2017 een brief van de Staatssecretaris van EZ ontvangt. De rapportage moet daarom in het voorjaar van 2017 afgerond worden. In juni 2017 is een helpdeskvraag geformuleerd als aanvulling op de oorspronkeleijke opdracht.

Het Ministerie van EZ heeft Wageningen Economic Research gevraagd een schatting te maken van de kosten en administratieve lasten van Vergroening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Onder Vergroening worden de volgende wettelijke maatregelen verstaan:

1.         Handhaving areaal blijvend grasland, inclusief het Ploegverbod van grasland in Natura 2000-gebieden;

2.         Gewasdiversificatie;

3.         Ecologische aandachtsgebieden (EA).

Deze maatregelen zijn bedoeld om de biodiversiteit op landbouwgrond te beschermen. Een deel van de betaalrechten die agrariƫrs per ha ontvangen, de Vergroeningspremie, is een vergoeding voor deze maatregelen.

Een schatting van de kosten en de administratieve lasten van Vergroening in het eerste jaar van de Vergroening, 2015, is opgesteld door respectievelijk Wageningen Economic Research en RVO. Het resultaat van dit onderzoek is een hoofdstuk in het rapport Effecten GLB-hervorming 2014/2015 van Harold van der Meulen et al. (2017, i.w.).

Publicaties