Project

Vergroeningsproces in project Groene Krachtwijken

Voor het project Groene Krachtwijken zijn in 18 steden 51 projecten uitgevoerd. Hiervoor zijn convenanten afgesloten met de steden en LNV over de te bereiken resultaten. In 2010 is een eerste tussenevaluatie uitgevoerd (Visschedijk & Heutinck, 2010 – voortgangsrapportage groenprojecten in krachtwijken). Met de steden is ook afgesproken dat een eindevaluatie zal worden uitgevoerd. In de meeste steden (13) lopen de projecten in juni 2012 af. In 5 steden lopen ze nog door in 2013. Dit project evalueert het vergroeningsproces en inventariseert de daarbij betrokken partijen, wie betrokken bleef, wie afhaakte, en waarom, en hoe het beheer geregeld is.

Doel van dit project is een update van het vergroeningsproces en de bereikte resultaten van de talrijke projecten (51) in de 18 krachtwijken te maken. Het project wil de resultaten op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht te brengen zodat ook andere partijen (steden, maar ook burgers, bedrijven en ondernemers) hier van kunnen leren.

Onderdeel van deze update is het verzamelen van beeldmateriaal (foto / video) over de (ontwikkeling van) de verschillende projecten. Dit onderzoek bouwt voort op de ‘Voortgangsrapportage Groen projecten in Krachtwijken’, door Visschedijk en Heutinck (2010) in opdracht van LNV.

De convenanten hadden als doel om groene projecten te stimuleren die ook een verbinding zouden leggen met een of meer maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, gezondheid en bewegen, spelen, luchtkwaliteit, etc. Gelet op de onderzoeksopdracht is niet tot in detail op al deze onderwerpen ingegaan maar is het onderzoek beperkt tot de stand van zaken van de projecten, wie betrokken waren in het proces en de uitvoering, en of het beheer geregeld is. Dit laatste om de continuiteit van de projecten in beeld te krijgen.