Project

Verkenning Financiering Plantgezondheidsdienst

De vondst van quarantaine organismen op bedrijven kan leiden tot grote schade indien er geruimd moet worden. De haalbaarheid van een plantgezondheidsfonds wordt onderzocht waarmee deze bedrijven financieel gecompenseerd kunnen worden.

De kennis- en innovatie

De kennis- en innovatieopgave van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijke gevolgen van diverse financieringsvormen en voorwaarden voor deelname voor de levensvatbaarheid van een plantgezondheidsfonds, waarmee resterende fytosanitaire risicos tenminste gedeeltelijke gecompenseerd kunnen worden.

Samenvatting doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een financieringsmodel voor het Plantgezondheidsfonds wat maximaal bijdraagt aan de levensvatbaarheid en het private en publieke draagvlak voor het fonds.

Samenvatting werkwijze

De werkwijze bestaat uit

-          het formuleren van randvoorwaarden en doelen op grond waarvan

-          financieringsscenarios ontwikkeld worden.

-          Deze worden kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd, waarna

-          Een advies voor financiering wordt opgesteld.

Samenvatting gewenste producten (gefaseerde output per jaar indien meerjarige PPS)

Een advies aan de stuurgroep convenant plantgezondheidsfonds over de financiering gebaseerd op een scenario-analyse

Samenvatting impact op economisch, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied.

Het project draagt bij het ontwikkelen van een instrument waarmee risicos die de draagkracht van individuele bedrijven te boven gaat afgedekt kunnen worden, en daarmee faillissementen voorkomen. Daarnaast prikkelt deelname individuele ondernemers tot het nemen van voorzorgsmaatregelen om fytosanitaire risicos te minimaliseren. Tenslotte dragen de scenario-analyses bij aan kennis over en methoden voor het analyseren van risicos op bedrijfs- en sectorniveau.

Publicaties