Project

Verkenning marktkansen en belemmering

Het Nederlandse (agrarische) bedrijfsleven zal zich vooral moeten richten op landen en regio’s die maximale exportkansen bieden. Enerzijds is dan van belang een inschatting te kunnen maken van de ontwikkelingen van markten. Anderzijds is het van belang te weten welke obstakels zich kunnen voordoen bij het betreden of ontwikkelen van die markten.

Doelstellingen project

Doelstelling van het project is om inzichten te geven waar voor de Nederlandse agribusiness exportkansen liggen en welke belemmeringen exporteurs (kunnen) ondervinden als zij die buitenlandse markten willen betreden. Het project geeft inzicht in waar in de wereld de meeste economische dynamiek zit en wat dit voor export- dan wel investeringskansen zou kunnen bieden aan het Nederlandse agro-bedrijfsleven, rekening houdend met non-tarifaire handelsbelemmeringen,.

Aanpak en tijdspak

De uitvoering van het onderzoek zal zijn gebaseerd op een diepgaande analyse van gedetailleerde handelsdata om duidelijk te maken wat de positie van Nederland is op diverse internationale markten. Handelsdata zullen ook de basis zijn om te bepalen welke landen / regio’s een sterke importgroei vertonen op het gebied van producten (incl. technologie en kennis) die Nederland in belangrijke mate exporteert. Vervolgens dient er vooruit gekeken te worden naar de komende 5 tot 10 jaar om vast te stellen waar in de wereld de meeste economische dynamiek zal zijn en waar op landbouwgebied zich de grootste groei van de vraag naar grondstoffen, technologie en kennis zal voordoen. Hiervoor zal internationale literatuur en projecties worden geraadpleegd, naast eigen LEI-projecties. Matching van het aanbod vanuit Nederland met de ontwikkelingen van de vraag (en afgezet tegen de meest waarschijnlijke concurrenten) zal inzicht geven in de kansen op exportgroei voor de Nederlandse agrosector.
Exportkansen kunnen sterk belemmerd worden door eisen ten aanzien van het product (kwaliteit, veiligheid, labelling, etc). Er bestaan op het gebied van non-tarifaire belemmeringen grote verschillen tussen landen. Voor de meest aantrekkelijke markten  – zoals die uit bovenstaande analyse naar voren komen – zullen de belangrijkste non-tarifaire belemmeringen voor de meest kansrijke Nederlandse exportproducten worden geïdentificeerd. Dit onderdeel sluit nauw aan bij het raamwerk en methode zoals dat is toegepast in Rau, 2011. Om de mate waarin NTMs exportkansen kunnen beperken, vast te stellen, kan een of meerdere case studies (landen-, product- en NTM-specifiek) worden uitgevoerd. (deze optie in overleg met opdrachtgever nader te bepalen).
Nederlandse bedrijven kunnen ook besluiten om lokaal te investeren en zodoende van dichtbij de (nieuwe) vraagcentra te beleveren. Vraag is welke voordelen dat biedt en welke knelpunten er (mogelijk) zijn. Daarnaast kunnen investeringen in productiecapaciteit in het buitenland belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de toeleverende aanbieders in Nederland.
Bevindingen van de studie zullen vervolgens worden besproken met representanten van de Nederlandse agribusiness (grotere en kleinere bedrijven, experts van koepelorganisaties) en andere deskundigen (bv bij Rabobank, EIM, etc). Ook inzichten van landbouwraden kunnen worden gebruikt alvorens tot conclusies over exportkansen te komen.

Resultaten

Rapportages (in de LEI-reeks) en presentaties van resultaten bij EL&I en bij het Nederlandse bedrijfsleven.