Project

Verkenning marktuitbreiding en -toegangsproblemen

Waar liggen de grootste export- en /of investeringskansen voor de Nederlandse agrosector en welke (handels)belemmeringen kunnen zich voordoen bij het betreden of ontwikkelen van die markten?


Doelstelling project

Waar liggen de grootste export- en /of investeringskansen voor de Nederlandse agrosector en welke (handels)belemmeringen kunnen zich voordoen bij het betreden of ontwikkelen van die markten?

Doelstelling van het project is om inzicht te geven waar voor de Nederlandse agribusiness exportkansen liggen en welke belemmeringen exporteurs (kunnen) ondervinden als zij die buitenlandse markten willen betreden. Het project geeft inzicht in waar in de wereld de meeste economische dynamiek zit en wat dit voor export- dan wel investeringskansen zou kunnen bieden aan het Nederlandse agro-bedrijfsleven, rekening houdend met non-tarifaire handelsbelemmeringen.

Aanpak en tijdspad

Welke landen lenen zich voor marktontwikkeling voor welke Nederlandse agroproducten (commodities, verwerkte producten, landbouwtechnologie en/of – kennis)?

Wat is de relatieve positie van het Nederlandse agrocluster op de potentieel aantrekkelijke markten (per productcategorie/dienstenaanbod)?

Wat zijn de belangrijkste (non-tarifaire) handelsbelemmeringen in landen die kansrijk zijn?

Wat zijn knelpunten als het Nederlandse agrocluster als lokale aanbieder wil profiteren van de vraaggroei in het buitenland?

Bovenstaande deelvragen vormen de structuur van het onderzoek.

Het onderzoek is in belangrijke mate een verbreding en verdieping van de korte studie van 2010 over de positie van Nederland op de internationale landbouwmarkten (Van Berkum en Kelholt), waarin naast handelsstromen ook aandacht is voor Nederlandse agro-investeringen in het buitenland. Voor wat betreft de analyse van markttoegang tot derde landen zal ten aanzien van non-tarifaire belemmeringen worden voortgebouwd op eerder LEI-studies van Achterbosch (2007), Achterbosch and Rau (2009) en Rau (2011).

Resultaten (beoogd)

Rapport (in de LEI-reeks) en presentaties van resultaten bij het ministerie van Economische Zaken. Indien door de opdrachtgever gewenst, ook bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Publicaties